Hỗ trợ khách hàng 24h: - 0988.184.022 - 0988.56.59.56
English
Tiếng Việt
Ngày 22/02/2019 03:13

Áp dụng công nghệ để theo rõi nhân viên cứu hỏa

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Năm 1999, sáu nhân viên cứu hỏa sự nghiệp bị mất cuộc sống của họ ứng phó với hỏa hoạn năm báo động. Chúng là một phần của một nhóm 73 cử đến một kho đầy khói thuốc tại Worcester, Massachusetts. Mất bên trong góc hẹp của tòa nhà, họ đã không thể tìm thấy một lối ra trước khi chạy ra khỏi oxy.
 
Tránh một thảm kịch như thế đã là một thách thức kỹ thuật trong nhiều thập kỷ. Ở ngoài trời, nhân viên cứu hỏa có thể sử dụng GPS để theo dõi nhau, và radio để ở lại trong giao tiếp. Nhưng khi họ di chuyển vào một thép và bê tông xây dựng, các công nghệ này đột nhiên trở nên không đáng tin cậy.
 
Một nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA ở Pasadena, California, đã phát triển một hệ thống theo dõi có thể là một thay đổi trò chơi cho an toàn lính cứu hỏa. Nhóm nghiên cứu đã chứng minh hệ thống, gọi là POINTER (Precision ngoài trời và định hướng nhà và theo dõi cho Emergency Ứng), các nhà lãnh đạo quốc gia và khu vực trong cộng đồng đầu tiên trả lời khi. Các theo dõi công nghệ cũng có thể hưởng lợi các đội tìm kiếm và cứu hộ trong bối cảnh công nghiệp quân sự.
 
Áp dụng công nghệ để theo rõi nhân viên cứu hỏa
 
Vào tháng Tám, POINTER đã được chứng minh thành công cho lãnh đạo hàng đầu tại Cục An ninh Nội địa (DHS) Khoa học và Công nghệ Tổng cục, đã tài trợ phát triển của nó.

>>>Xem thêm:
"Cho đến ngày nay, khả năng theo dõi và xác định vị trí phản ứng đầu tiên là một trong những ưu tiên số cho các cơ quan thảm họa trên toàn quốc," Greg Price, giám đốc DHS Responder Technologies hạng Nhất cho biết. "Đó thực sự là một khả năng Holy Grail mà không tồn tại ngày nay. Nếu dự án POINTER tiếp tục theo con đường của mình thành công, phản ứng đầu tiên sẽ được an toàn hơn trong tương lai." Giá quan sát các bản demo, cùng với DHS Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Reginald Brothers và Phó Thứ trưởng Robert Griffin. Vào tháng Chín, đại diện các sở cứu hỏa trên khắp nước Mỹ đã đến thăm JPL cho một cuộc biểu tình của POINTER. Thách thức theo dõi là đầu tâm cho Andrew Wordin, một trưởng tiểu đoàn với Sở Cứu Hỏa Los Angeles: chỉ vài tuần trước, một lính cứu hỏa đã trở thành bị mất trong một tòa nhà sau khi một mái nhường dưới quyền ông.
 
"Họ ngay lập tức tuyên bố một mayday," Wordin nói. "Ngay sau khi điều đó xảy ra, tất cả mọi thứ dừng lại. Tất cả các tín hiệu phát sóng dừng. Tất cả các quản lý sự cố dừng lại."
 
công việc của mọi người trở nên thấy rằng lính cứu hỏa bị mất và đảm bảo an toàn của mình. Wordin gọi là các bản demo POINTER "rất thú vị", nói rằng nó đã cho thấy lời hứa để giải quyết các vấn đề theo dõi bên trong của tòa nhà.

Các khoa học của sóng và các lĩnh vực

POINTER là cả một công nghệ và một bước đột phá toán học. Darmindra Arumugam JPL của giải quyết một vấn đề nghiên cứu đã được nhìn từ những năm 1970.
 
Hầu hết các nghiên cứu đã tập trung vào các sóng vô tuyến, trong đó có lợi thế của tuyên truyền năng lượng trên một khoảng cách dài. Điều đó làm cho chúng lý tưởng cho truyền thông và công nghệ cảm giác như radar. Nhưng họ cũng đang ở trong nhà nổi tiếng là không thể đoán trước: họ gạt sang tắt tường và sẽ không xâm nhập xa ngầm. Đây là lý do tại sao bạn có thể bị mất tín hiệu điện thoại của bạn khi bạn nhập vào một tòa nhà thép gia cố hoặc đi bộ xuống một tầng hầm.
 
Thay vào đó, Arumugam bắt đầu nhìn vào lĩnh vực điện - lĩnh vực quasistatic, để được chính xác. Các lĩnh vực này đã được phần lớn bị bỏ qua bởi các nhà nghiên cứu, vì họ có phạm vi ngắn. Họ đang giới hạn chỉ một vài trăm thước, hoặc mét, nhưng họ không hành xử giống như sóng. Họ có thể có được xung quanh những bức tường, cung cấp tăng khả năng phi-line-of-sight.
 
Các trường cũng có thể được tinh chỉnh để kích thước và các bước sóng khác nhau. Trong khi đó, đại diện cho làn sóng năng lượng trong chuyển động liên tục theo thời gian, các lĩnh vực có thể được cố định, hoặc có thể thay đổi quá chậm nên chúng xuất hiện cố định (gọi là bán văn phòng phẩm hoặc bán tĩnh). Họ thậm chí có thể được sử dụng để cảm nhận được sự định hướng khác nhau của các thiết bị.
 
Đó là phần cuối cùng là quan trọng. Một thiết bị theo dõi phát ra một lĩnh vực gần như tĩnh sẽ nói với một người nhận, nơi nó được trong không gian, cộng với cách mà nó đang phải đối mặt. Nó có thể nói với một người chỉ huy đội dù một lính cứu hỏa đang bò trên mặt đất hoặc là văn phòng phẩm, hướng xuống sàn nhà - cho thấy người có thể đã ngừng chuyển động.
 
Tất cả điều này liên quan đến toán học phức tạp. Arumugam phát triển lý thuyết, kỹ thuật và các thuật toán mà có thể phân tích cả điện và các thành phần từ các lĩnh vực quasistatic. Các thuật toán này là chìa khóa để có thể giải thích các lĩnh vực quasistatic và tín hiệu của họ.

Một phao cứu bỏ túi

Công nghệ này hiện đang được phát triển hơn nữa để nó có thể được thu nhỏ và chuẩn bị sẵn sàng cho thương mại hóa. Bên cạnh đó phản ứng đầu tiên, nhu cầu về công nghệ này kéo dài công nghiệp, quân sự và không gian ứng dụng.
 
Arumugam và nhóm của ông đặt cùng một máy phát lĩnh vực phù hợp trên một ba lô, và họ đã thể hiện nó có thể được thu nhỏ xuống một thiết bị có trọng lượng 0,4 ounce (11,7 gram). Trong vài năm tới, JPL sẽ làm việc để thu nhỏ POINTER hơn nữa, cho đến khi một phát là đủ nhỏ để phù hợp vào một túi hoặc trên một khóa thắt lưng.
 
Arumugam cho biết một thiết bị loại này có thể là một cứu cánh cho các đội tìm kiếm và cứu hộ trong tương lai, nhưng có tiềm năng ứng dụng rộng vượt ra ngoài đó.
 
"POINTER có thể được sử dụng trong các robot vũ trụ", ông nói. "Nó có thể được sử dụng cho robot theo dõi trong hầm ngầm, hang động hoặc dưới băng. Họ cần phải có khả năng điều hướng chính mình, và chúng tôi không có cảm biến hiện nay mà sẽ có thể để theo dõi chúng. Đối với chúng tôi, đây là một cơ hội tuyệt vời để phát triển một công nghệ cho NASA và phi NASA sử dụng. "
 
Ed Chow, Giám đốc Văn phòng Chương trình Dân JPL và quản lý chương trình POINTER, cho biết một tracker điện thoại di động có kích thước sẽ tích hợp tốt với một công nghệ trả lời đầu tiên được gọi là Audrey. hệ thống trí tuệ nhân tạo này sẽ phân phối dữ liệu thời gian thực qua một nhóm các phản ứng đầu tiên, nhưng phân phối các thông tin có liên quan phụ thuộc vào việc biết vị trí chính xác của mỗi thành viên trong lĩnh vực này.
 
"Audrey đang cố gắng để cung cấp hướng dẫn được đề xuất cho nhân viên cứu hỏa đã mất trong khói", Chow nói. "Nhưng mà không biết chính xác vị trí và hướng của mỗi thành viên, bạn có thể không làm cho những loại đề nghị."
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

how long does the medical abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work click
: 4
Tổng truy cập: 540210
anh1anh2anh3anh4