Hỗ trợ khách hàng 24h: - 0988.184.022 - 0988.56.59.56
English
Tiếng Việt
Ngày 22/02/2019 03:18

60 năm: Liên minh châu Âu tự hào về những thành tựu đạt được

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
60 năm: Liên minh châu Âu tự hào về những thành tựu đạt được

Bruno Angelet, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam
 
Vào ngày 25 tháng 3, Liên minh Châu Âu sẽ đánh dấu 60 năm kể từ khi Hiệp ước Rô-ma được ký, bước đầu tiên hướng đến một nước châu Âu thống nhất. Kể từ khi Cộng đồng Châu Âu ra đời vào năm 1957, công dân của các quốc gia thành viên của chúng ta đã có được sáu thập kỉ hòa bình, thịnh vượng và an ninh chưa từng thấy.
 
Ngược lại với nửa đầu của thế kỷ 20 không thể lớn hơn. Hai cuộc chiến tranh khốc liệt ở châu Âu giữa năm 1914 và năm 1945 đã khiến hàng triệu người chết và một lục địa bị tàn phá, chia rẽ và thuyết phục. Đối với các nước đã chiến tranh từ lâu, hội nhập châu Âu đã là một dự án hòa bình thành công nhất trong lịch sử của chúng ta.
 
Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong những khoảng thời gian khó dự đoán và kỷ niệm 60 năm của các Hiệp ước Rôma là cơ hội không chỉ để khẳng định lại cam kết của chúng ta đối với các giá trị và mục tiêu mà dự án của châu Âu được thành lập mà còn phải thực hiện các bước đi thực dụng và đầy tham vọng.
 
Kỷ niệm 60 năm Liên minh châu Âu cũng là dịp để chúng ta đánh dấu mối quan hệ của chúng ta với các nước trên thế giới bao gồm cả Việt Nam. Mối quan hệ song phương của chúng tôi đã phát triển mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua. Liên minh châu Âu có những cổ phần mạnh mẽ trong thành công của cải cách ở Việt Nam. Cam kết tạo ra một mối quan hệ rộng mở, rộng lớn hơn và đa dạng hơn với Việt Nam, một đối tác sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm ngày càng tăng trên trường quốc tế, một thành viên trung tâm của ASEAN và một nền kinh tế năng động đặc biệt.
Việc bắt đầu có hiệu lực vào năm cuối của Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa EU và Việt Nam sẽ mở rộng phạm vi hợp tác EU-Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại, môi trường, năng lượng, khoa học và công nghệ, Cũng như du lịch, văn hoá, di cư, chống khủng bố và chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức.
 
EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, dự kiến ​​sớm ký kết, sẽ tạo đà để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư trong những năm tới.
 
Số sinh viên Việt Nam du học tại Châu Âu cao phản ánh sự trao đổi giữa người với người trong mối quan hệ song phương giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Hiện nay, trong tổng số 62.843 sinh viên Việt Nam theo học ở nước ngoài, châu Âu là nước nhận học bổng lớn thứ hai của sinh viên Việt Nam với hơn một phần ba, hoặc hơn 15.000 người đang theo học tại Châu Âu.
 
Thế giới đang trải qua thời kỳ bất ổn lớn. Cân bằng quyền lực toàn cầu đang chuyển dịch và nền tảng của một quy tắc quốc tế dựa trên luật lệ thường bị thẩm vấn. Liên minh châu Âu sẽ là một sức mạnh ngày càng quan trọng để bảo vệ và tăng cường trật tự toàn cầu.
 
EU hiện nay là nền kinh tế toàn cầu lớn thứ hai. Chúng tôi là thị trường toàn cầu lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở hầu hết các nơi trên thế giới. EU đã đạt được một vị trí mạnh mẽ bằng cách hành động cùng với một tiếng nói trên sân khấu toàn cầu, cũng như kết luận các thỏa thuận thương mại song phương với nhiều đối tác quan trọng trên thế giới.
 
Chúng tôi đầu tư nhiều hơn vào hợp tác phát triển và viện trợ nhân đạo so với các nước còn lại trên thế giới. Viện trợ phát triển của EU đến khoảng 150 quốc gia và ngày càng tập trung vào những nơi nghèo nhất trên thế giới. Trong giai đoạn 2014-2020, khoảng 75 phần trăm hỗ trợ của EU sẽ đến các quốc gia thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai hoặc xung đột, điều đó làm cho công dân của họ đặc biệt dễ bị tổn thương. Các cuộc khủng hoảng nhân đạo tiếp tục gây sốc nặng nề trên toàn cầu, và vào năm 2016, EU đã cấp cứu cho hơn 120 triệu người ở hơn 80 quốc gia với hơn 1,5 tỷ euro cho thực phẩm, nơi ở, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ. EU đã, kể từ khi cuộc xung đột Syria bắt đầu vào năm 2011, là nhà tài trợ lớn nhất cho viện trợ nhân đạo để chăm sóc cho hàng triệu người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị di dời do xung đột.
 
Chúng tôi đứng vững cho các quy tắc toàn cầu tốt hơn, các quy tắc bảo vệ người dân chống lại lạm dụng, các quy tắc mở rộng quyền và nâng cao tiêu chuẩn. Đó là nhờ sự tham gia của chúng ta - Liên minh với các quốc gia thành viên - cộng đồng toàn cầu đã thiết lập các hiệp định sáng tạo như Mục tiêu Phát triển Bền vững, Hiệp định Paris về Thay đổi Khí hậu và Chương trình Hành động Addis Ababa về Tài chính cho Phát triển. Trong một thế giới tái hiện chính trị quyền lực, Liên minh châu Âu sẽ có một vai trò thậm chí còn quan trọng hơn để chơi.
 
Một môi trường quốc tế mỏng manh hơn đòi hỏi sự tham gia nhiều hơn, chứ không phải cho việc cắt giảm. Đây là lý do tại sao EU sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ Liên hợp quốc. Sự hợp tác của chúng tôi với LHQ bao gồm các sứ mệnh hòa bình, các nỗ lực ngoại giao, nhân quyền, giải quyết nạn đói và chống tội phạm.
Dù các sự kiện tương lai mang lại thì chắc chắn rằng: EU sẽ tiếp tục thúc đẩy hoà bình và an ninh quốc tế, hợp tác phát triển, nhân quyền và ứng phó với khủng hoảng nhân đạo là trọng tâm của các chính sách đối ngoại và an ninh.

am i pregnant online quiz

am i pregnant quiz early signs

Người dân tự nguyện dọn vỉa hề để tránh bị phạt

(373 Lượt xem)

Các quan chức APEC thảo luận về khu vực mậu dịch tự do

(549 Lượt xem)

'Moonlight' thắng giải phim hay nhất Oscar đánh bại 'La La Land "

(362 Lượt xem)

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

(397 Lượt xem)

Việt Nam hy vọng sự tham gia của Tổng thống Trump trong APEC 2017

(383 Lượt xem)

Việt Nam - ẤN Độ đàm phán mua bán tên lửa

(373 Lượt xem)

Tàu hải quân Singapore bắt đầu chuyến thăm năm ngày tới Việt Nam

(390 Lượt xem)

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẵn sàng đến thăm Việt Nam

(447 Lượt xem)

Mỹ tuần tra nhóm tàu ​​sân bay trong căng thẳng Biển Đông Việt Nam

(353 Lượt xem)

2.000 đại biểu tham dự cuộc họp quan chức cấp cao của APEC tại Nha Trang

(286 Lượt xem)

Việt Nam xác minh thông tin vụ việc về một nghi phạm nữ mang hộ chiếu Việt Nam

(310 Lượt xem)

Việt Nam, Nga tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp

(326 Lượt xem)

An toàn Facebook Kiểm tra tạo ra báo động giả ở Bangkok

(354 Lượt xem)

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đồng ý kế hoạch ngừng bắn

(378 Lượt xem)

Nga thừa nhận dùng doping trong thể thao

(372 Lượt xem)

Thỏa thuận thương mại tự do EU

(362 Lượt xem)

Hai người thiệt mạng trong vụ trật bánh tàu tại Ấn Độ

(304 Lượt xem)

Mỹ bác khẳng định không hỗ trợ IS tại Syria

(313 Lượt xem)

Cổ phiếu Toshiba giảm 20% trên cảnh báo thỏa thuận

(316 Lượt xem)

Việt Nam phá vỡ kỷ lục thế giới

(313 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

how long does the medical abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work click
: 8
Tổng truy cập: 540217
anh1anh2anh3anh4