Hỗ trợ khách hàng 24h:0988.184.022 - 0988.56.59.56 - 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
English
Tiếng Việt
Ngày 21/07/2018 10:51

Việt Nam phá vỡ kỷ lục thế giới

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Anh em thế Giang đã biết đập vỡ một kỷ lục thế giới cho người đứng đầu-trên-đầu cầu thang leo là trong tầm tay của họ, vì vậy mục tiêu thực sự của hiệu suất hàm-rơi của họ ở Tây Ban Nha vào tuần trước đã vượt qua giới hạn của chính họ.
 
Giang Quốc Cơ và em trai của ông Giang Quốc Nghiệp đã phá vỡ kỷ lục Guinness vào thứ năm bằng cách leo lên các bước như tranh của các Nhà thờ Girona với một anh chị em cân bằng trên đỉnh bằng cách sử dụng chỉ tiếp xúc đầu-trên-đầu khác.
 
Các nhà thờ nổi tiếng với sự xuất hiện của nó trong loạt phim truyền hình nổi tiếng Game of Thrones .
 
Người Việt Nam, được biết đến trên toàn cầu bởi anh em Giang, quản lý để phá vỡ kỷ lục của rộng 90 cầu thang trong 52 giây, phá vỡ bộ đó bởi bộ đôi Trung Quốc Tang Tao và Su Zengxian, người leo 25 bậc thang liên tiếp trong một phút bằng cách sử dụng kỹ thuật tương tự trong tháng 9 năm 2014 .
 
Trong khi họ vẫn còn ở Tây Ban Nha để tiếp tục tour diễn châu Âu của họ, Co, 32, và Nghiệp, 27 tuổi, đã dành thời gian nói chuyện với Tuổi Trẻ (Youth) báo qua điện thoại về câu chuyện đằng sau chiến công kỷ lục đập mà thán phục người hâm mộ cả ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

>>>Xem thêm:
 
Tự hào nói rằng, "Chúng tôi là người Việt Nam '
 
Các anh em tiết lộ với báo Tuổi Trẻ rằng họ đang ở trên một tour du lịch Pháp-Tây Ban Nha-Đức giữa tháng 28 và 06 tháng hai và ban đầu không có ý định thiết lập một kỷ lục Guinness.
 
"Chúng tôi chỉ chấp nhận những thách thức nhờ một gợi ý của một giám đốc nhà xiếc Tây Ban Nha, người đã nhìn thấy chúng tôi leo lên cầu thang với kỹ thuật đầu-to-đầu," anh trai nói.
 
Do một lịch trình bận rộn, anh em Giang quản lý để thực hành trên các bước của Nhà thờ Girona chỉ một lần trước khi biểu diễn chính thức vào ngày 22.
 
"Tôi thực Nghiệp trên đầu tôi và đưa cho nó một shot," Co cho biết. "Tôi gần như bị mất hơi thở của tôi tại 33 thứ bước nhưng vẫn có thể tiếp tục thêm 20 bước."
 
Tại 53 thứ bước, Co cho biết ông khó có thể di chuyển đôi chân của mình nữa, "nhưng tôi nói với bản thân mình đây là cơ hội cuối cùng vì vậy tôi đã cố gắng để hoàn thành những bước cuối cùng và chúng tôi đã làm nó cuối cùng."
 
Cuối cùng, Co đã phải mang theo người anh trai của mình xuống các bước như Nghiệp đã thực sự kiệt sức.
 
"Điều này đã không xảy ra sau khi thực hiện thực khi chúng tôi có thời gian để nghỉ ngơi sau khi vượt qua các thách thức," Co cho biết.
 
Các anh em cho biết họ tin tưởng rằng họ có thể đập vỡ kỷ lục của bộ đôi Trung Quốc, và "thách thức thực sự là liệu chúng ta có thể vượt qua giới hạn của chúng ta."
 
"Sau khi thách thức, chúng tôi rất tự hào nói rằng," Chúng tôi là người Việt Nam, "trước báo chí nước ngoài", anh trai nói.
 
Co lưu ý rằng họ chỉ phá kỷ lục, và công việc vẫn đang được thực hiện để chính thức công nhận họ là những người nắm giữ thế giới Guinness Record.
 
Việt Nam phá vỡ kỷ lục thế giới
 
Anh em Thế Giang trong số những nghệ sĩ xiếc nổi tiếng nhất của Việt Nam, được biết đến với hiệu suất quốc tế từng đoạt giải thưởng của họ "Sức Mạnh Đôi Tây" (The Strength của Arms), trong đó họ thực hiện nhiều pha nguy hiểm về mặt kỹ thuật, đòi hỏi cách dùng cánh tay và bàn tay của họ.
 
Các anh em cho biết họ đang làm việc trên một phiên bản mới của "Sức Mạnh Đôi Tây", với các pha nguy hiểm và kỹ thuật khó khăn hơn để tiếp tục cạnh tranh trong các cuộc thi và liên hoan quốc tế.
 
"Chúng tôi đang gắn liền với xiếc và The Strength của Arms đến khi chúng ta hoàn toàn không thể tiếp tục," Co gạch chân.
 
Việt Nam phá vỡ kỷ lục thế giới 2

gabapentin pregnancy third trimester

gabapentin pregnancy study blog.dotnetnerd.dk
   
Các tin tức khác

Người dân tự nguyện dọn vỉa hề để tránh bị phạt

(272 Lượt xem)

Các quan chức APEC thảo luận về khu vực mậu dịch tự do

(290 Lượt xem)

'Moonlight' thắng giải phim hay nhất Oscar đánh bại 'La La Land "

(269 Lượt xem)

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

(286 Lượt xem)

Việt Nam hy vọng sự tham gia của Tổng thống Trump trong APEC 2017

(276 Lượt xem)

Việt Nam - ẤN Độ đàm phán mua bán tên lửa

(270 Lượt xem)

Tàu hải quân Singapore bắt đầu chuyến thăm năm ngày tới Việt Nam

(277 Lượt xem)

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẵn sàng đến thăm Việt Nam

(265 Lượt xem)

Mỹ tuần tra nhóm tàu ​​sân bay trong căng thẳng Biển Đông Việt Nam

(258 Lượt xem)

2.000 đại biểu tham dự cuộc họp quan chức cấp cao của APEC tại Nha Trang

(213 Lượt xem)

Việt Nam xác minh thông tin vụ việc về một nghi phạm nữ mang hộ chiếu Việt Nam

(224 Lượt xem)

Việt Nam, Nga tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp

(225 Lượt xem)

An toàn Facebook Kiểm tra tạo ra báo động giả ở Bangkok

(235 Lượt xem)

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đồng ý kế hoạch ngừng bắn

(253 Lượt xem)

Nga thừa nhận dùng doping trong thể thao

(280 Lượt xem)

Thỏa thuận thương mại tự do EU

(262 Lượt xem)

Hai người thiệt mạng trong vụ trật bánh tàu tại Ấn Độ

(223 Lượt xem)

Mỹ bác khẳng định không hỗ trợ IS tại Syria

(228 Lượt xem)

Cổ phiếu Toshiba giảm 20% trên cảnh báo thỏa thuận

(228 Lượt xem)

Hàng tỷ côn trùng du cư qua miền Nam nước Anh

(230 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

amlodipin

amlodipin sandoz open
: 4

where can i buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

seroquel vidal

seroquel compendium
: 491682
anh1anh2anh3anh4