Hỗ trợ khách hàng 24h:0988.184.022 - 0988.56.59.56 - 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
English
Tiếng Việt
Ngày 21/07/2018 10:59

Thắng cảnh Tràng An trời đất bao la

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Tôi đã nghe nói rằng khu phức hợp Tràng An là một trong những điểm đẹp tự nhiên hấp dẫn nhất ở Việt Nam, nhưng chuyến đi gần đây của tôi đã vượt qua mọi mong đợi.
 
Khi chúng tôi đến nơi này, cách Hà Nội khoảng 95 km về phía Nam, chúng tôi lên thuyền đến Đền Suối Tiên.
 
Người phụ nữ mang tên Nguyễn Thị Thúc nói với chúng tôi rằng thông thường mỗi chiếc thuyền chỉ mang theo năm người nhưng khi có nhiều khách du lịch, cô ấy phải xếp hàng sáu.
 
Một số chúng tôi rất sợ tàu thuyền có thể chìm dưới sức nặng của chúng tôi, nhưng Thức cho chúng tôi biết: "Đừng lo, tôi đã làm việc này trong 20 năm mà không có tai nạn." Dù vậy, cô ấy đã vạch áo cam.
 
Đồi sông Suối Tiên mất khoảng một tiếng đồng hồ. Tôi đã bị ấn tượng bởi dòng nước Sà Khê nguyên chất và sự vắng mặt rác rưởi, cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng về loài cá bơi dọc theo chúng tôi và đáy sông.
 
Sau đó chúng tôi vượt qua các hang Nam và Vang, và Thức nói với chúng tôi để uốn cong thấp để tránh những thạch nhũ lượn lờn. Các hang động rất đẹp mà chúng tôi yêu cầu Thức chạy chậm rãi để chúng tôi có thể thưởng thức chúng.
 
Nhưng ấn tượng nhất là 250 Triệu Động Thanh Trúc.
 
Khi được hỏi về cái tên của hang động, Thục kể lại câu chuyện của mình: Hàng trăm năm trước, vua Đinh Tiên Hoàng đi ngang qua hang động và đột nhiên ngã xuống. Lính canh của ông rất lo lắng, nhưng ông hồi phục. Người dân địa phương tên là hang Trúc Trúc, có nghĩa là "Vua của mùa thu".
 
Thắng cảnh Tràng An trời đất bao la
 
Nước sạch: Người trên sông Sà Khê đi thuyền đến suối Tiên. Hình ảnh Hà Nguyên
 
Đi qua hang động, chúng tôi trải nghiệm bóng tối, phác hoạ của nhũ đá, đá lớn từ dưới hang động. Không khí mát mẻ là thiên đường.
 
Việc "trang trí" bên trong hang động được bổ sung bởi vẻ đẹp tự nhiên của những ngọn núi vôi bao quanh sông.

>>>Xem thêm:

 
Thục cho biết có hàng trăm loại cây cối và cây cối có giá trị đang phát triển ở những ngọn núi này. Cha cô thường đến đó để chọn các loại thảo mộc khác nhau để điều trị các chứng bệnh như ho, cảm lạnh, đau ở chân và lưng của người cao tuổi. Tôi hỏi cô ấy về tên của các loại thảo mộc và cô ấy hứa sẽ cung cấp cho họ qua email.
 
Thục cũng giải thích lý do tại sao nước sông rất rõ ràng: mỗi người đi thuyền cá nhân phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng không có chất thải nào bị ném ra khỏi thuyền và bị trừng phạt hoặc phạt tiền nếu hành khách của họ không tuân theo chỉ thị. Tôi rất ấn tượng khi các công nhân như Thức có trách nhiệm bảo vệ môi trường.
 
Sau một giờ, chúng tôi đến ngôi đền Suối Tiên được xây dựng vào thời Đinh (924-997) để thờ Thanh Quý Minh Đại Vương, địa phương gọi là Thanh (Cao) Cao Sơn.
 
Truyền thuyết nói rằng Thánh Cao Sơn là một nữ thần nước để bảo vệ và mang lại hòa bình cho Nam Sơn cổ, nay là thành Hoa Lư, trong triều vua Hùng thứ 18. Khi ông qua đời, một ngôi đền được xây dựng để thờ phượng ông.
 
Nhưng ngôi chùa chính được xây dựng bởi vua Đinh Tiên Hoàng vào thế kỷ thứ 10 tại khu phức hợp Tràng An của Hoa Lư, thủ đô cổ đại. Đền của ông được vua Trần Thái Tông nâng cấp vào thế kỷ 13.
 
Thục cho biết một lễ hội lớn để tưởng nhớ thánh nhân được tổ chức vào ngày 18 của âm lịch hàng năm, với sự tham dự của hàng ngàn người hành hương.
 
Ông Tống Quang Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết lễ hội nhằm mục đích giáo dục những người trẻ về chủ nghĩa yêu nước và bảo vệ. Ông nói: "Đây là một dịp rất tốt để mong muốn sự ổn định của đất nước và thu hoạch lợi nhuận và sự thịnh vượng.
 
Khu phức hợp Tràng An là khu di sản thiên nhiên thế giới và bao gồm Tam Cốc-Bích Động - một loạt các hang đá vôi, chùa núi, chùa Bái Đính mới và cổ Hoa Lư.
 
Diện tích, rừng rậm rạp, núi đá vôi, sông, hồ, đập bao phủ 12.252 ha. - VNS

gabapentin pregnancy third trimester

gabapentin pregnancy study blog.dotnetnerd.dk
   
Các tin tức khác

Đắm chìm trong vẻ đẹp của hoa anh đào

(284 Lượt xem)

5.000 trẻ em học bơi miễn phí tại tp.Hồ Chí Minh

(242 Lượt xem)

Giáo viên Việt Nam hiến máu cứu sinh

(245 Lượt xem)

Hoa sữa - Nét đẹp của mùa thu Hà Nội

(507 Lượt xem)

Trở lại tuổi thơ trên đồi Suối Nghệ

(292 Lượt xem)

Bánh mì nữ hoàng của thức ăn đường phố

(283 Lượt xem)

Ngô nướng - Món ăn vặt của người Hà Nội

(253 Lượt xem)

Thưởng thức cafe trong mây

(255 Lượt xem)

Những khoảng khắc đệp trên cầu Long Biên

(275 Lượt xem)

Liên hoan ẩm thực Ý tại Hà Nội

(273 Lượt xem)

Kỹ năng ngoại ngữ của người Việt xếp thứ 29 thế giới

(240 Lượt xem)

Hướng dẫn viên người nước ngoài có thể bị cấm tại Việt Nam

(259 Lượt xem)

Khởi động chương trình Umbrella tại Đà Nẵng

(308 Lượt xem)

Dệt vải bản sắc văn hóa đẹp của người phụ nữ Thái

(295 Lượt xem)

Phim Việt Nam tại liên hoan phim quốc tế Hồng Kông

(280 Lượt xem)

Cuộc đua marathon trên đường mòn hạnh phúc

(288 Lượt xem)

Hà Nội từ chối đề nghị để xây dựng mô hình Kông tại hồ Hoàn Kiếm

(252 Lượt xem)

Ngành công nghệ ô tô Việt Nam chống lại hàng nhập khẩu giá rẻ

(289 Lượt xem)

Nhiều du khách đến tham quan đền, chùa ở An Giang

(283 Lượt xem)

Đảo Phú Quốc thiên đường của biển

(276 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

amlodipin

amlodipin sandoz open
: 16

where can i buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

seroquel vidal

seroquel compendium
: 491706
anh1anh2anh3anh4