Hỗ trợ khách hàng 24h: - 0988.184.022 - 0988.56.59.56
English
Tiếng Việt
Ngày 23/01/2019 02:56

Tăng trưởng iphone của apple cập một bức tường

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Phone 6S và 6S Cộng với chỉ không thể tập hợp được sự phấn khích giống như người tiền nhiệm của họ. Apple nói rằng trong quý tháng, doanh số iPhone đang ở trong khủng hoảng đầu tiên của họ.
Chúng ta có thể cuối cùng nhận được trên iPhone.
 
Apple vào thứ Ba cho biết hãng bán 74,8 triệu iPhone trong quý tài chính đầu tiên, kết thúc ngày 26 tháng 12, mất tích mong đợi của Wall Street và đăng các tăng trưởng chậm nhất kể từ khi công ty bắt đầu bán điện thoại thông minh trong năm 2007. Doanh thu được chủ yếu bằng phẳng so với cùng quý năm ngoái, khi nó đã bán được 74,5 triệu đơn vị. Các nhà phân tích đã dự đoán các công ty bán 76.300.000 đơn vị trong năm nay, theo bình chọn của tạp chí Fortune.
 
Điều tồi tệ nhất, Apple dự đoán tổng doanh thu của công ty sẽ giảm trong quý tới và nói rằng trong giai đoạn tháng, doanh số iPhone đang ở trong khủng hoảng đầu tiên của họ.
 
Giám đốc điều hành Tim Cook đổ lỗi cho kết quả yếu của Apple về giá trị mạnh của đồng đô la Mỹ và sự mềm mại kinh tế toàn cầu.
 
tăng trưởng iphone của apple cập một bức tường
 
"Chúng tôi đang nhìn thấy điều kiện khắc nghiệt không giống như bất cứ điều gì chúng tôi đã từng có kinh nghiệm trước đây", ông nói trong một cuộc họp với các nhà phân tích.
 
Những con số, lớn cho bất kỳ công ty khác, nhưng đáng lo ngại cho Apple, nhấn mạnh đến thái độ làm mát đối với điện thoại nói chung. Hơn hai phần ba doanh thu của công ty hiện nay xuất phát từ iPhone. Và vấn đề là điều lớn tiếp gần đây của Apple, cho dù Apple Watch hoặc một iPad lớn hơn, đã không thực sự nhận được chúng tôi vui mừng.
>>>Các phần mềm mà Tất Thành cung cấp:
Phần mềm quản lý khách sạn
 
Thiết kế website học tiếng anh

Các thiết kế lại iPhone 6, phát hành vào tháng 9 năm 2014, đã chứng minh phổ biến và dẫn dắt Apple để báo cáo trong quý đầu tiên của năm ngoái lợi nhuận cao nhất bao giờ hết của bất kỳ công ty nào. Các công nghệ khổng lồ Cupertino, California dựa vào thứ ba một lần nữa báo cáo quý lợi nhuận cao nhất trong lịch sử.
 
Nhưng các mô hình iPhone mới nhất, 6S và 6S Plus, không thêm đủ các tính năng mới để nhắc nhở khách hàng ở những nơi như Mỹ để nâng cấp. Ngoài ra, các nền kinh tế ở Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của Apple, đã được đấu tranh và có thể đã đặt một van điều tiết vào sự sẵn sàng của người tiêu dùng ở đó để chụp một chiếc điện thoại mới lên.
 
tăng trưởng iphone của apple cập một bức tường 1
 
IPhone đầu tiên doanh thu giảm
 
Táo thường không cung cấp các ước tính doanh số bán iPhone trong quý tương lai, nhưng Cook vào ngày thứ ba xác nhận rằng trong quý hiện tại đơn vị bán hàng iPhone sẽ giảm lần đầu tiên bao giờ hết. Ông không bình luận về những kỳ vọng rằng doanh số bán iPhone sẽ thả cho cả năm, và ông nói ông không nghĩ rằng thị trường đang bão hòa. Gần một nửa số iPhone bán ra ở Trung Quốc trong quý tháng mười hai là cho những người mua điện thoại thông minh đầu tiên của họ, và Apple cũng nhìn thấy cơ hội tại các thị trường mới nổi khác.
 
"Điều này cho thấy với tôi điều đó vẫn còn một số lượng rất lớn của người dân trên thế giới, những người sẽ mua điện thoại thông minh và chúng ta phải có khả năng để giành chiến thắng trên chia sẻ công bằng của chúng tôi trong những người," Cook nói.
Phân tích Piper Jaffray Gene Munster cho rằng dự báo doanh thu của Apple March ngụ ý nó sẽ bán 50.000.000-52.000.000 iPhone trong thời kỳ này. Trước khi báo cáo hôm thứ Ba, các nhà phân tích dự báo Apple sẽ bán được khoảng 55 triệu chiếc iPhone trong quý tài chính thứ hai.
 
Một phần của sự yếu kém iPhone dự kiến ​​là do Trung Quốc. Nấu hôm thứ Ba cho biết Apple bắt đầu nhìn thấy một số dấu hiệu của sự yếu kém kinh tế ở đó hồi đầu tháng này, đặc biệt là ở Hồng Kông, nhưng ông nói thêm rằng ông vẫn tin tưởng trong thời gian dài.
 
Trong quý December, bán hàng tại Greater Trung Quốc, trong đó bao gồm Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hồng Kông, tăng 14 phần trăm, đến $ 18400000000. Khu vực này là một trong những thị trường quan trọng nhất của Apple trong quý gần đây và thậm chí vượt Mỹ tháng ba quý năm ngoái để trở thành thị trường iPhone lớn nhất của công ty.
 
tăng trưởng iphone của apple cập một bức tường 2
 
Rung động diễu hành
 
Các nhà phân tích đã phần lớn dự kiến ​​Apple để gửi tăng nhẹ trong năm tài chính quý đầu tiên doanh số bán iPhone của mình nhưng nhấn một vết sưng tốc độ trong các tháng quý hiện tại. Hơn 10 nhà cung cấp chính của công ty đã cảnh báo rằng doanh nghiệp đã giảm trong những tuần gần đây, và thật khó để tưởng tượng rằng Apple sẽ được miễn dịch với những tai ương.
 
"Có những lo ngại nhược điểm nhất định tiếp tục các điểm dữ liệu tiêu cực từ các chuỗi cung ứng cũng như tiếp tục suy thoái tệ, đặc biệt là ở Trung Quốc," nhà phân tích UBS Steven Milunovich cho biết trong một lưu ý trước khi thu nhập phát hành của Apple.
 
Đối với quý March, Apple dự kiến ​​doanh thu $ 50 tỷ đến $ 53000000000, giảm từ $ 58000000000 năm ngoái. Các nhà phân tích của Thomson Reuters đã dự kiến ​​doanh số bán hàng của $ 55480000000. Sự suy giảm sẽ là lần giảm đầu tiên của Apple trong một thập kỷ.
 
Trong quý tháng mười hai, Apple đạt doanh thu $ 75900000000, so với $ 74600000000 trong cùng kỳ năm trước đó. Phố Wall đã dự kiến ​​doanh số bán hàng so với tổng số 76500000000 $.
 
Thu nhập ròng tăng lên đến $ 18400000000, hoặc 3,28 $ một cổ phiếu, từ $ 18 tỷ USD, hay 3,06 $ một cổ phiếu, trong năm ngoái. Các nhà phân tích ước tính mỗi cổ phiếu Lãi của 3,23 $ một cổ phiếu.
 
tăng trưởng iphone của apple cập một bức tường 3
 
iPad và Mac giảm
 
Kinh doanh iPad của Apple tiếp tục vật lộn trong quý bất chấp sự ra đời của iPad Pro 12,9-inch. Công ty đưa ra các thiết bị trong tháng mười một để thu hút người dùng doanh nghiệp và người mua khác cho dòng máy tính bảng của mình, mà đã được đấu tranh cho quá khứ vài năm.

Nhìn chung, doanh số bán iPad đã giảm 25 phần trăm, lên 16,1 triệu USD. Các nhà phân tích tham gia khảo sát của tạp chí Fortune mong đợi nó để bán 17,8 triệu đơn vị. Suy giảm doanh số bán hàng trong quý này đánh dấu lần thứ tám liên tiếp doanh số bán iPad đã giảm so với năm trước.
 
Macintosh bán hàng máy tính cũng trượt trong kỳ, giảm 3,8 phần trăm, lên 5,3 triệu USD. Các nhà phân tích dự báo doanh thu 5,8 triệu USD.
 
Apple đã không thoát ra khỏi táo dõi doanh số bán hàng. Công ty thiết bị cục u ở với "các sản phẩm khác" như máy nghe nhạc iPod. Doanh thu cho phân khúc này đã tăng 62 phần trăm, đến $ 4.400.000. Các nhà phân tích tham gia khảo sát của tạp chí Fortune cho rằng Apple đã bán được 5,5 triệu của Apple Đồng hồ trong quý tháng mười hai.
 
Nấu không cung cấp thêm thông tin về Apple sách bán hàng ngoài nói rằng họ thiết lập một "kỷ lục hàng quý mới" và là "đặc biệt mạnh mẽ" trong tháng mười hai. Thiết bị tung ra thị trường vào tháng Tư.
 
Cổ phiếu của Apple ban đầu tăng ít hơn 1 phần trăm vào sau giờ giao dịch, như sự hướng dẫn March đã không xấu như lo sợ. Đến cuối cuộc gọi hội nghị, tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm 2,5 phần trăm, đến $ 97,50.
 
Phân tích RBC Amit Daryanani lưu ý rằng các dự báo tháng ba, trong khi dưới con số trung bình dự kiến ​​của các nhà phân tích, "sẽ được cảm nhận một cách tích cực nhất định khá khó khăn so sánh họ đã [so với] iPhone 6 chu kỳ." 
 
Các tin tức khác

Vẻ đẹp của Việt Nam qua ống kính của một người bạn Ý

(460 Lượt xem)

Điểm đến của khách du lịch trong kỳ nghỉ bốn ngày

(495 Lượt xem)

Tuần lễ văn hoá Phật giáo bắt đầu tại TP Hồ Chí Minh

(427 Lượt xem)

Nhà soạn nhạc người Anh chia sẻ bí quyết với đồng nghiệp Việt Nam

(491 Lượt xem)

Bộ phim đặc sắc cho các bé trong mùa hè này

(505 Lượt xem)

Lễ hội tôn vinh nhạc sĩ truyền thống

(435 Lượt xem)

Tràn ngập khách du lịch trên các bãi biển và điểm du lịch sinh thái

(446 Lượt xem)

Cho vay tiêu dùng có tiềm năng tăng trưởng bùng nổ ở Việt Nam

(522 Lượt xem)

Chỉ số sản xuất công nghiệp quốc gia tăng trong bốn tháng đầu năm

(473 Lượt xem)

Số doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh trong tháng tư

(494 Lượt xem)

Nhiều đô thị có những hậu quả tiêu cực đối với phát triển đô thị

(460 Lượt xem)

Sự thiếu an toàn loa động cho ngư dân đánh cá

(461 Lượt xem)

Nhu cầu và cung nhân lực tăng mạnh trong quý I

(399 Lượt xem)

98 người chết vì tai nạn trong kỳ nghỉ

(403 Lượt xem)

Các quy định mới có thể cản trở giáo dục FDI

(461 Lượt xem)

TP.HCM khuyến khích tài chính phát triển cơ sở hạ tầng

(421 Lượt xem)

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữu Việt Nam và Malaysia

(411 Lượt xem)

ASEAN kêu gọi tăng cường kết nối, vai trò toàn cầu

(454 Lượt xem)

ASEAN nên giữ vững tinh thần cộng đồng

(446 Lượt xem)

Việt Nam tăng cường thành công hội nghị thượng đỉnh ngoại giao

(414 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

how long does the medical abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work click
: 3
Tổng truy cập: 535423
anh1anh2anh3anh4