Hỗ trợ khách hàng 24h: - 0988.184.022 - 0988.56.59.56
English
Tiếng Việt
Ngày 23/01/2019 02:37

Rượu cồn gây ảnh hưởng danh tiếng của các làng rượu truyền thống

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Rượu cồn gây ảnh hưởng danh tiếng của các làng rượu truyền thống 1

Máy làm sạch rượu tại thôn Vân thuộc tỉnh Bắc Giang. Hình ảnh danviet.vn
 
HÀ NỘI - Một báo cáo của tờ Nông Thôn Ngày Nay cho thấy một số lượng lớn các trường hợp ngộ độc methanol do rượu cồn gây methanol kém chất lượng đã làm hại đáng kể đến danh tiếng của các làng sản xuất rượu truyền thống.
 
Nguyễn Thị Hương từ thôn Đại Lâm, làng nghề sản xuất rượu nổi tiếng ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh, đã học được kỹ thuật từ thế hệ cha mẹ và đã sử dụng phương pháp sản xuất rượu truyền thống trong nhiều năm.
 
Nhưng một ngày nọ hai phụ nữ tự giới thiệu mình là phóng viên đã đến nhà cô và sau đó báo cáo trên truyền hình rằng gia đình cô đang sản xuất rượu cồn methanol, điều này làm méo mó thực tế. Kể từ đó, khách hàng không còn mua rượu ở nhà mình nữa.
 
"Các ống dẫn nước cung cấp nước sạch cho chuồng được báo cáo nhầm là dùng để cung cấp nước để pha với rượu và methanol", ông Hương nói. "Gia đình tôi đã bảo quản phương pháp sản xuất cồn truyền thống bằng cách lên men bột dược liệu và thuốc. Phải mất hơn 10 ngày để nấu các loại thảo mộc và có được sản phẩm cuối cùng, "con trai của ông Hương Nguyễn Văn Hải nói.
 
 Nguyễn Thị Đồng, vợ của Hải nói: "Đây là những bếp nấu rượu, nhưng các phương tiện truyền thông báo rằng gia đình tôi không có".
 
Đỗ Danh Thơm, Phó chủ tịch Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ cồn Vân tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, cũng cảm thấy buồn vì thông tin gây hiểu nhầm về việc sản xuất cồn của làng mình.
 
Ông nói ngôi làng có 400 hộ làm rượu theo các phương pháp truyền thống. Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ rượu được thành lập để tạo ra một thương hiệu địa phương, và 70 thành viên đã đăng ký sản phẩm của họ.
Thơm cho biết, hiệp hội đôi khi tiến hành tập huấn về an toàn thực phẩm cho các hộ gia đình trong thôn ấp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang đã trợ cấp 8 máy làm sạch rượu để đảm bảo an toàn cho quá trình sản xuất rượu.
 
Tuy nhiên, rất khó để đưa sản phẩm ra thị trường vì nó kích thích sự nghi ngờ của khách hàng do thông tin truyền thông đã được báo cáo sai.

Bằng chứng cần thiết
 
Nguyễn Văn Tôn, Chủ tịch UBND xã Tam Đa nói với Nông Thôn Ngày Nay rằng báo cáo của các phương tiện truyền thông là không đúng. Làng Đại Lâm có hơn 1.000 hộ sản xuất cồn, hiện nay chỉ có 200 người, chỉ cần vài chục lít gạo cung cấp cho nhu cầu địa phương.
 
Để kiểm tra thông tin trên báo chí, chính quyền tỉnh đã thành lập một nhóm liên ngành, bao gồm giám sát thị trường, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và cán bộ môi trường để đánh giá mẫu cồn tại thôn Đại Lâm. Tất cả các mẫu xét nghiệm âm tính đối với methanol, ông nói.
 
"Thật tuyệt vời khi các phương tiện truyền thông đưa ra tiếng nói của mình chống lại rượu giả và rượu methanol. Nhưng chúng tôi cần những thông tin khách quan và dựa trên bằng chứng, "ông nói.
 
Báo cáo sai lệch ảnh hưởng đến uy tín của cả nhà sản xuất và địa phương. Chính quyền địa phương sẽ yêu cầu thông tin được điều chỉnh, ông nói. - VNS
 
Theo ông Đinh Đăng Hiếu, Tổng cục Cảnh sát Môi trường cho hay 70 đến 80 phần trăm số rượu bán tại Việt Nam không có dấu hiệu rõ ràng về nguồn gốc, trong một cuộc họp tìm kiếm các giải pháp để xử lý rượu cồn methanol.
 
Theo một nghiên cứu của Viện Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, mười mẫu cồn được sản xuất từ ​​methanol được lấy tại các hộ gia đình cho thấy rượu ở mức cho phép. Các chuyên gia đã đồng ý rằng ngộ độc methanol không phải do rượu tự chế, mà bằng cách sử dụng methanol với mục đích và trên quy mô lớn.
 
Ông Phan Thị Kim, người đứng đầu Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Việt Nam cho biết, các quy định pháp luật phải được xây dựng để quản lý sản xuất, kinh doanh rượu. Chưa có quy định nào về rượu và rượu truyền thống, ông nói.
 
Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, đến từ Trường Công nghệ sinh học và Công nghệ Thực phẩm, cho biết các trường hợp ngộ độc rượu cấp tính gần đây chỉ là một phần của câu chuyện. Hàng trăm người khác có thể bị phơi nhiễm mãn tính, những hậu quả lâu dài của nó đã không được đánh giá đầy đủ.
 
Theo Cơ quan giám sát thị trường Hà Nội, từ đầu năm đến nay, tại Hà Nội đã có 80.000 lít cồn không có nguồn gốc rõ ràng. Trong một số trường hợp, nồng độ methanol tìm thấy trong rượu nhà tự làm cao gấp 1.000 lần so với cho phép.
 
Rượu cồn gây ảnh hưởng danh tiếng của các làng rượu truyền thống 2
 
Trộn các hợp chất lên men và gạo trong quá trình tạo rượu. - Ảnh danviet.vn

Các tin tức khác

Vẻ đẹp của Việt Nam qua ống kính của một người bạn Ý

(460 Lượt xem)

Điểm đến của khách du lịch trong kỳ nghỉ bốn ngày

(495 Lượt xem)

Tuần lễ văn hoá Phật giáo bắt đầu tại TP Hồ Chí Minh

(427 Lượt xem)

Nhà soạn nhạc người Anh chia sẻ bí quyết với đồng nghiệp Việt Nam

(491 Lượt xem)

Bộ phim đặc sắc cho các bé trong mùa hè này

(504 Lượt xem)

Lễ hội tôn vinh nhạc sĩ truyền thống

(435 Lượt xem)

Tràn ngập khách du lịch trên các bãi biển và điểm du lịch sinh thái

(446 Lượt xem)

Cho vay tiêu dùng có tiềm năng tăng trưởng bùng nổ ở Việt Nam

(522 Lượt xem)

Chỉ số sản xuất công nghiệp quốc gia tăng trong bốn tháng đầu năm

(473 Lượt xem)

Số doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh trong tháng tư

(494 Lượt xem)

Nhiều đô thị có những hậu quả tiêu cực đối với phát triển đô thị

(460 Lượt xem)

Sự thiếu an toàn loa động cho ngư dân đánh cá

(461 Lượt xem)

Nhu cầu và cung nhân lực tăng mạnh trong quý I

(399 Lượt xem)

98 người chết vì tai nạn trong kỳ nghỉ

(403 Lượt xem)

Các quy định mới có thể cản trở giáo dục FDI

(461 Lượt xem)

TP.HCM khuyến khích tài chính phát triển cơ sở hạ tầng

(421 Lượt xem)

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữu Việt Nam và Malaysia

(411 Lượt xem)

ASEAN kêu gọi tăng cường kết nối, vai trò toàn cầu

(454 Lượt xem)

ASEAN nên giữ vững tinh thần cộng đồng

(446 Lượt xem)

Việt Nam tăng cường thành công hội nghị thượng đỉnh ngoại giao

(414 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

how long does the medical abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work click
: 9
Tổng truy cập: 535410
anh1anh2anh3anh4