Hỗ trợ khách hàng 24h: - 0988.184.022 - 0988.56.59.56
English
Tiếng Việt
Ngày 22/02/2019 03:37

Những xu hướng để xem tại CES 2016

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Xe công nghệ cao, wearables và thực tại ảo chỉ là một vài trong số những công nghệ làm mát mà sẽ được diễu hành tại tại CES 2016.
 
Xe ô tô: Các công nghệ ô tô mới nhất sẽ có một chủ đề lớn tại CES 2016, với hơn 115 công ty công nghệ ô tô và chín hãng ra mắt sản phẩm, theo một tuyên bố từ Hiệp hội công nghệ tiêu dùng, mà chạy CES 2016. "Một show diễn trong một chương trình, triển lãm ô tô sẽ bao gồm hơn 200.000 ròng feet vuông không gian triển lãm, một sự gia tăng 25 phần trăm so với năm 2015 CES, "Cố vấn trưởng cho biết. Xe công nghệ cao tập trung bao gồm các mới nhất trong lái, điện, và các loại xe tiết kiệm năng lượng.
 
Liên quan: The Apple watchOS cập nhật 2 phần mềm: Wallet, tốt hơn các cuộc gọi Wi-Fi và nhiều hơn nữa
 
Những xu hướng để xem tại CES 2016
 
Chevrolet sẽ tung ra tất cả bolt-xe điện tại triển lãm CES. Các Bolt - không nên nhầm lẫn với Chevy Volt plug-in hybrid - là General Motors lần đầu tiên tất cả các-xe điện tầm xa, với một loạt pin chỉ dự kiến đạt 200 dặm. Giám đốc điều hành GM Mary Barra sẽ phát biểu tại CES vào tháng 6. Volkswagen dự kiến sẽ giới thiệu một microbus toàn bằng điện, theo báo cáo.

>>>Các phần mềm mà Tất Thành cung cấp:
Phần mềm quản lý khách sạn
Ford và Google dự kiến ​​sẽ công bố một sự hợp tác về tự lái xe, hay còn gọi là tự trị, phương tiện. Toyota cũng dự kiến ​​hiện tự trị xe công nghệ cao.
 
Những chiếc xe điện tự trị là một khu vực nóng đỏ của R & D cho các nhà sản xuất xe trên toàn cầu. Mỹ sản xuất ô tô Tesla được dẫn đường bởi đã cung cấp hạn chế tự lái trên Model S và Model X xe điện của nó mà là trên đường hiện nay.
 
Những xu hướng để xem tại CES 2016 1
 
Một bản đồ CES 2016 của triển lãm cho thấy rất nhiều xe hơi và xe công nghệ cao công ty với gian hàng khá lớn bao gồm Chevrolet, Ford Motor, Delphi, Toyota, Kia, và Audi.
 
Cuối cùng, khởi động lén lút Faraday tương lai sẽ ra mắt xe concept xe điện của nó. Faraday đã cho biết họ sẽ sản xuất "100% xe điện cung cấp kết nối liền mạch với thế giới bên ngoài. Ngoài việc sản xuất xe, các công ty có kế hoạch để khám phá ... mô hình sở hữu duy nhất, trong xe nội dung và lái xe tự trị." http://faradayfuture.com/ces2016/
 
Wearables: Các thị trường wearables toàn cầu được dự báo sẽ đạt 111 triệu thiết bị bán ra trong năm 2016. thiết bị Wearable đang đạt được lực kéo trong sự trỗi dậy của việc phát hành của Apple Xem đầu năm nay và một lũ smartwatches mới và trackers thể dục từ Samsung, LG, Fitbit , và Microsoft. Trong khi các công ty như Samsung và LG truyền thống thể hiện phần cứng mặc tại CES, một trong những chủ đề nóng trong năm nay sẽ có phần mềm để làm wearables thông minh hơn. Điều đó bao gồm công nghệ cao mà không một công việc tốt hơn về cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về cách cải thiện thói quen tập thể dục và thậm chí cung cấp tư vấn chăm sóc sức khỏe - chứ không phải chỉ phun ra tóm tắt thể dục liệu, mà hầu hết wearables làm hôm nay. Mio toàn cầu có kế hoạch cho ra mắt công nghệ đó cho thấy một thói quen tập thể dục thích hợp nhất cho từng cá nhân. Có vẻ như không có trí tuệ nhưng wearables vẫn còn khá ngớ ngẩn.
 
Những xu hướng để xem tại CES 2016 2
 
Liên quan: Fitbit, Garmin, Apple Xem tracker thể dục chì, danh sách quà tặng kỳ nghỉ Đồng hồ thông minh
 
Từ tập thể dục để thời trang: công ty sẽ đâm một năm nay tại kết hợp thời trang và wearables. Điều đó có nghĩa là làm wearables biến mất - đó là, nhúng chúng vào quần áo. Một lĩnh vực trọng tâm sẽ là Near Field Communications (NFC) chip nhúng trong trang phục. NFC - cho phép, ví dụ, Apple Watch để giao tiếp với các độc giả tiếp xúc để thực hiện thanh toán tại các cửa hàng - sẽ được nhúng vào trong quần áo để cho phép các dịch vụ thông minh theo yêu cầu. Một ứng dụng có thể được nhúng công nghệ trong quần áo golf để theo dõi điều kiện thời tiết hoặc các cấp độ của các tia cực tím trước khi bạn bước vào khóa học.
 
S amsung C & T, ví dụ, giới thiệu các Suit thông minh và hoàn hảo Wallet đầu năm nay tại triển lãm IFA 2015 tại Berlin. The Suit thông minh 4.0 đã NFC được nhúng trong các nút tay áo, cho phép bạn quản lý các thẻ NFC khi mặc đồng phục
 
Samsung dự kiến ​​cũng sẽ được thể hiện một vành đai thông minh giúp bạn giữ các tab trên vòng eo của bạn bằng các bước giám sát, thời gian ngồi xuống, và thói quen ăn uống.
 
Virtual Reality, aka, Augmented Reality: Một loạt các nền tảng thực tế ảo đang trên đường vào năm 2016 bao gồm cả Facebook của Oculus Rift, Playstation VR của Sony, và Hololens của Microsoft.
 
Những xu hướng để xem tại CES 2016 3
 
Liên quan: Samsung S2 bánh răng và Apple dõi  
 
Ít tinh vi công nghệ VR là đã ra khỏi đó như Google Tông ngày hôm nay với hầu hết các điện thoại thông minh. Bánh VR của Samsung sử dụng công nghệ Oculus VR để khai thác vào một bộ xử lý điện thoại Galaxy để cấp năng lượng cho tai nghe VR.
 
Điều quan trọng để nhớ tại CES là sẽ có rất nhiều cuộc trò chuyện về VR nhưng những nền tảng làm việc phức tạp hơn và các sản phẩm sẽ không được tung ra cho đến sau này trong năm 2016.
 
Mary Lou Jepsen, người đứng đầu bộ phận hiển thị Google X, và bây giờ đang đi lên Oculus VR tại Facebook, sẽ cung cấp cho một bài thuyết trình mang tên "Screentime:. Từ Máy tính xách tay với Virtual Reality"
 
Oculus sẽ có một gian hàng khá lớn tại CES để khoe công nghệ VR mới nhất và lớn nhất của nó.
 
Giữ mắt của bạn bóc vỏ cho máy ảnh VR. Ví dụ đầu của máy ảnh VR bao gồm Jump Máy ảnh Rig để vá lại với nhau 16 mô-đun máy ảnh trong một mảng tròn. Hoặc Nokia Ozo, mà chụp 360 độ video và âm thanh vòm.

am i pregnant online quiz

am i pregnant quiz early signs

Vẻ đẹp của Việt Nam qua ống kính của một người bạn Ý

(474 Lượt xem)

Điểm đến của khách du lịch trong kỳ nghỉ bốn ngày

(515 Lượt xem)

Tuần lễ văn hoá Phật giáo bắt đầu tại TP Hồ Chí Minh

(446 Lượt xem)

Nhà soạn nhạc người Anh chia sẻ bí quyết với đồng nghiệp Việt Nam

(508 Lượt xem)

Bộ phim đặc sắc cho các bé trong mùa hè này

(517 Lượt xem)

Lễ hội tôn vinh nhạc sĩ truyền thống

(448 Lượt xem)

Tràn ngập khách du lịch trên các bãi biển và điểm du lịch sinh thái

(459 Lượt xem)

Cho vay tiêu dùng có tiềm năng tăng trưởng bùng nổ ở Việt Nam

(543 Lượt xem)

Chỉ số sản xuất công nghiệp quốc gia tăng trong bốn tháng đầu năm

(485 Lượt xem)

Số doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh trong tháng tư

(510 Lượt xem)

Nhiều đô thị có những hậu quả tiêu cực đối với phát triển đô thị

(472 Lượt xem)

Sự thiếu an toàn loa động cho ngư dân đánh cá

(480 Lượt xem)

Nhu cầu và cung nhân lực tăng mạnh trong quý I

(411 Lượt xem)

98 người chết vì tai nạn trong kỳ nghỉ

(416 Lượt xem)

Các quy định mới có thể cản trở giáo dục FDI

(475 Lượt xem)

TP.HCM khuyến khích tài chính phát triển cơ sở hạ tầng

(436 Lượt xem)

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữu Việt Nam và Malaysia

(424 Lượt xem)

ASEAN kêu gọi tăng cường kết nối, vai trò toàn cầu

(468 Lượt xem)

ASEAN nên giữ vững tinh thần cộng đồng

(467 Lượt xem)

Việt Nam tăng cường thành công hội nghị thượng đỉnh ngoại giao

(428 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

how long does the medical abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work click
: 3
Tổng truy cập: 540231
anh1anh2anh3anh4