Hỗ trợ khách hàng 24h: - 0988.184.022 - 0988.56.59.56
English
Tiếng Việt
Ngày 22/02/2019 02:32

Người dân tự nguyện dọn vỉa hề để tránh bị phạt

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Người dân tự nguyện dọn vỉa hề để tránh bị phạt 1

Để tránh bị phạt, nhiều cư dân địa phương đã tự nguyện dọn vỉa hè. - VNS ảnh Anh Vũ
Viet Nam News

HÀ NỘI - Pavements, đặc biệt là ở khu vực đông đúc của thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM, đang bị lấn chiếm nghiêm trọng, gây khó khăn cho người đi bộ.

Vỉa hè được sử dụng để xe, chạy các doanh nghiệp hoặc là phần mở rộng của nhà dân đường phố phía. Cùng đường phố bị tắc nghẽn giao thông, lái xe đi xe của họ trên vỉa hè để thoát khỏi sự hỗn loạn của đường.

Những người sống cùng Nguyễn Văn Cừ Street ở quận Hà Nội Long Biên được sử dụng để ùn tắc giao thông, và trình điều khiển làm việc sử dụng vỉa hè.

Nguyễn Toàn Thắng, một đi lại thường xuyên trên các đường phố, nói rằng anh ta, giống như nhiều trình điều khiển khác, thường là lái xe trên vỉa hè khi con đường đã bị kẹt.

Thiết kế website học tiếng anh

"[Lái xe trên vỉa hè] vi phạm pháp luật," ông nói, "nhưng cảnh sát là quá bận rộn đối phó với ùn tắc giao thông. Họ không có thời gian để lo lắng về trình điều khiển trên vỉa hè. "

"Dù sao, trước khi xử phạt xe máy cho các lái xe trên vỉa hè, tôi muốn đề nghị trừng phạt xe mà lấn làn đường xe máy", Thắng nói.

Lan Anh, một người dân sống dọc Nguyễn Văn Cừ Street cho biết vỉa hè khá rộng nhưng cô ấy vẫn không cho phép con mình chơi trên đó.

"Người đi bộ đôi khi nhảy ra khỏi da của mình vì những cái sừng ồn ào từ trình điều khiển xe máy," cô nói.

Vỉa hè dành cho người đi bộ, nhưng trong nhiều trường hợp, người đi bộ sợ sử dụng chúng. Họ miễn cưỡng đi bộ trên đường, và nhiều người đã nói rằng vỉa hè đã được sử dụng cho các doanh nghiệp, các chủ sở hữu của chúng sẽ trở nên tức giận và hét vào người đi bộ nếu họ cố gắng đi bộ qua.

Phó chủ tịch của Hiệp hội Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam Phạm Sỹ Liêm cho rằng, sự xâm lấn vỉa hè đã tăng vọt do sự kiểm soát lỏng lẻo của chính quyền và sự hiện diện của các nhóm lợi ích.

"Đó không phải là khó khăn để giải quyết vấn đề lấn chiếm vỉa hè, nếu chính quyền từ cấp cơ sở đến cấp trên xác định các biện pháp phối hợp," ông nói.

"Đi bộ trên vỉa hè là một nhu cầu và bãi đậu xe là một nhu cầu, quá. Một khi chính quyền cấm điều khiển từ bãi đậu xe trên vỉa hè, họ phải sắp xếp khu vực đậu xe khác cho họ ", Liêm nói vov.vn - đài truyền hình phát thanh quốc gia.

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách sạn
Thiết kế website đào tạo trực tuyến

Lê Huy Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An toàn Đường thuộc Viện An ninh nhân dân cho biết rằng một biện pháp quan trọng là nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi thái độ và hành vi đối với lợi ích chung của cộng đồng.

Nhiều chuyên gia đồng ý rằng trình điều khiển có nhận thức kém của quy tắc đường.

Những nỗ lực tăng cường

Một nhóm các quan chức tại thành phố Hồ Chí Minh tuần tra các đường phố và đưa ra hình phạt đối với sự xâm lấn bất hợp pháp bởi các nhà cung cấp đường phố, xe cộ và các công trình xây dựng trên vỉa hè thành phố vào ngày Chủ nhật.

Hai xe nhà nước, ví dụ, đã được gần đây đã kéo đi để xe bất hợp pháp bên ngoài trang web của một nhà cung cấp thực phẩm đường phố trên Nghĩa đường Nam Kì Khởi. chậu hoa và tấm ván sắt được sử dụng cho xe đỗ gần cửa hàng vỉa hè cũng bị tịch thu.

Biển Dương 3, nhà hàng tại Nguyễn Thái Học Đường, có bàn ghế của mình bị tịch thu trong khi một cửa hàng cà phê gần đó có hai bức tượng trang trí bằng đá sư tử lấy đi của các quan chức.

"Tôi rất vui mừng khi thấy chính quyền làm cho một nỗ lực để giải phóng vỉa hè. Các biển quảng cáo và một số khu vực đậu xe gần đó bất hợp pháp có sai lầm hấp dẫn của thành phố chúng ta và đưa lên rất nhiều không gian từ vỉa hè. Bây giờ người đi bộ và du khách có thể đi bộ không bị cản trở ", Trương Ngọc Phi, 43 tuổi, một cư dân của Quận 1, nói với Việt Nam News.

Để tránh bị phạt, người dân địa phương về Trần Đình Xu Street đã tự nguyện đưa đi đồ đạc của họ và xóa các vỉa hè.

Tuy nhiên, rách xuống xây dựng trái phép trên một số vỉa hè đã không được thực hiện một cách sạch sẽ, làm cho nó không an toàn cho người đi bộ.

Ví dụ, mặc dù những vỉa hè của Nguyễn Trung Trực và đường Lê Thánh Tôn đã được xóa, dây điện và các mảnh vỡ đã không bị loại bỏ, kết quả là một người nước ngoài bước vào một thanh sắt vào tuần trước, tờ báo cho biết.

Tại  một cuộc họp về phát triển kinh tế-xã hội tổ chức của thành phố ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong hoan nghênh động thái được thực hiện bởi các quan chức của quận 1 để hạn chế sự xâm lấn vỉa hè.

Phong cho biết, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Uỷ ban nhân dân ở các huyện khác để giúp thực hiện các hành động quyết liệt, và cuối cùng đưa ra vỉa hè cho người đi bộ trở lại.

Mọi người vỗ tay tán thưởng những gì Quận 1 đã thực hiện để giải quyết lấn chiếm vỉa hè và nhắc nhở người nghe rằng Quận 1 chỉ là một trong 24 huyện tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng cho biết thêm rằng người dự kiến ​​thay đổi phải được thực hiện ở các huyện khác.

Sau Quận 1, huyện khác trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm quận 3, Phú Nhuận, Bình Tân, Thủ Đức, Bình Thạnh hôm qua đã hành động, thanh toán bù trừ đậu xe, công trình xây dựng trái phép và các doanh nghiệp trên hè phố, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin . - VNS

Người dân tự nguyện dọn vỉa hề để tránh bị phạt 2

Mặc dù nhiều vỉa hè đã được giải tỏa, phần lớn các mảnh vỡ đã không bị loại bỏ, làm cho nó không an toàn cho người đi bộ. - VNS ảnh Anh Vũ


Người dân tự nguyện dọn vỉa hề để tránh bị phạt 3
 
Công nhân dọn Nguyễn Trãi đường của xe đậu trái phép sau khi một chiếc xe được kéo đi vào ngày 20. - VNS ảnh Anh Vũ

am i pregnant online quiz

am i pregnant quiz early signs

Các quan chức APEC thảo luận về khu vực mậu dịch tự do

(548 Lượt xem)

'Moonlight' thắng giải phim hay nhất Oscar đánh bại 'La La Land "

(361 Lượt xem)

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

(397 Lượt xem)

Việt Nam hy vọng sự tham gia của Tổng thống Trump trong APEC 2017

(383 Lượt xem)

Việt Nam - ẤN Độ đàm phán mua bán tên lửa

(373 Lượt xem)

Tàu hải quân Singapore bắt đầu chuyến thăm năm ngày tới Việt Nam

(390 Lượt xem)

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẵn sàng đến thăm Việt Nam

(447 Lượt xem)

Mỹ tuần tra nhóm tàu ​​sân bay trong căng thẳng Biển Đông Việt Nam

(353 Lượt xem)

2.000 đại biểu tham dự cuộc họp quan chức cấp cao của APEC tại Nha Trang

(286 Lượt xem)

Việt Nam xác minh thông tin vụ việc về một nghi phạm nữ mang hộ chiếu Việt Nam

(310 Lượt xem)

Việt Nam, Nga tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp

(326 Lượt xem)

An toàn Facebook Kiểm tra tạo ra báo động giả ở Bangkok

(354 Lượt xem)

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đồng ý kế hoạch ngừng bắn

(378 Lượt xem)

Nga thừa nhận dùng doping trong thể thao

(372 Lượt xem)

Thỏa thuận thương mại tự do EU

(362 Lượt xem)

Hai người thiệt mạng trong vụ trật bánh tàu tại Ấn Độ

(304 Lượt xem)

Mỹ bác khẳng định không hỗ trợ IS tại Syria

(313 Lượt xem)

Cổ phiếu Toshiba giảm 20% trên cảnh báo thỏa thuận

(316 Lượt xem)

Việt Nam phá vỡ kỷ lục thế giới

(313 Lượt xem)

Hàng tỷ côn trùng du cư qua miền Nam nước Anh

(308 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

how long does the medical abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work click
: 2
Tổng truy cập: 540169
anh1anh2anh3anh4