Hỗ trợ khách hàng 24h:0988.184.022 - 0988.56.59.56 - 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
English
Tiếng Việt
Ngày 21/07/2018 11:12

Hàng tỷ côn trùng du cư qua miền Nam nước Anh

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Lần đầu tiên các nhà khoa học đã có thể theo dõi các đám côn trùng bay cao mà đi ngang qua bầu trời của miền Nam nước Anh mỗi năm.
 
Không nhìn thấy và không được chú ý bởi con người, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 3,5 nghìn tỷ lỗi và bướm hàng năm di chuyển qua khu vực.
 
Các nhà nghiên cứu nói rằng khối lượng của chúng là tương đương với 20.000 con tuần lộc bay.
 
Các số đã được thực hiện bằng radar dọc và lưới côn trùng lắp trên khinh khí cầu.
 
Trong khoảng thời gian 10 năm, các nhà khoa học nhìn côn trùng bay đêm và ngày, giữa 150 và 1200m so với mặt đất.
 
Trong khi nguồn gốc của họ đã không được ghi lại các nhà nghiên cứu tin rằng nhiều người đã đi du lịch đến và đi từ Vương quốc Anh từ khắp các kênh tiếng Anh và Biển Bắc.
 
Mặc dù phần lớn các loài côn trùng là những sinh vật nhỏ bé như rệp cây trồng ngũ cốc, ruồi và muỗi vằn, cũng có những người lớn hơn bao gồm hoverflies, ladybeetles, sâu bướm và bướm.

>>>Xem thêm:

 
Hàng tỷ côn trùng du cư qua miền Nam nước Anh 1
 
Theo chiều hướng radar đã được sử dụng tại một số địa điểm ở miền Nam nước Anh để giám sát các loài côn trùng
 
Một trong những phát hiện đáng ngạc nhiên nhất là trong khi các loài côn trùng nhỏ hơn đã xảy ra bất kể hướng gió, tất cả các sinh vật vừa và lớn hơn cho thấy một mô hình thực sự rõ ràng về chuyển động theo mùa.
 
"Những con côn trùng được về cơ bản đo hướng gió và quyết định có hay không để bay vào ngày hôm đó hay đêm đặc biệt," tiến sĩ Jason Chapman cho biết, từ Đại học Exeter, đồng tác giả của bài báo.
 
"Nó thể hiện rằng các côn trùng có một cơ chế la bàn để biết đó là về phía bắc và phía nam, nhưng họ cũng có khả năng để sau đó bay lên cao vào bầu trời và đánh giá theo hướng gió và liên hệ nó với hướng la bàn và thực hiện một quyết định về việc có nên bay hay không - đó là một tập khá phức tạp của sự vật và nhiều, nhiều loài đang làm điều này ".
 
Các nhà nghiên cứu tìm thấy di cư mạnh mẽ về phía bắc vào mùa xuân với phong trào tiếp theo về phía nam trong mùa thu.
 
Quy mô của những chuyển động cơ bản hủy lẫn nhau trong giai đoạn nghiên cứu.
 
Hàng tỷ côn trùng du cư qua miền Nam nước Anh 2
 
Côn trùng lưới gắn liền với bóng bay heli đã được sử dụng để bẫy các sinh vật bay thấp
 
Khoảng cách bao phủ và tốc độ của du lịch gì cũng hơi ngạc nhiên là. Các nhà nghiên cứu tìm thấy một số loài côn trùng có thể đi du lịch ở 36-58 km mỗi giờ, đi xa 200-300km.
 
Khả năng nghiên cứu các sinh vật trong thời gian dài của thời gian có thể rất hữu ích trong việc xác định những thay đổi của môi trường.
 
"Động vật di cư, đặc biệt là các loài côn trùng, là một hành vi rất phức tạp mà phải mất hàng triệu năm để phát triển và rất nhạy cảm với điều kiện khí hậu," Tiến sĩ Ka S Lim, từ nghiên cứu Rothamsted, một tác giả của bài báo cho biết.

Đọc thêm:
Hàng tỷ côn trùng du cư qua miền Nam nước Anh 3
 
Các loài sâu bướm bạc Y có lẽ bướm di cư phổ biến nhất của Vương quốc Anh
 
"Sự thay đổi khí hậu toàn cầu có thể gây suy giảm của nhiều loài, nhưng loài rất dễ thích nghi kém khác phát triển mạnh và trở thành dịch hại cây trồng nông nghiệp."
 
Các nhà nghiên cứu nói rằng họ đã có thể để ước tính khối lượng của các sinh vật bay trên phần phía nam của nước Anh vào khoảng 3.200 tấn sinh khối, mà theo tác giả là tương đương với 20.000 con tuần lộc bay.
 
"Nó cũng gần tám lần khối lượng của số lượng chim di cư được sắp ra của Anh mỗi năm", tiến sĩ Chapman cho biết,
 
"Nhưng có, 20.000 con tuần lộc là con số chính xác, đó là một tính tôi đã làm khi tôi nhận ra ngày giấy đã được sắp ra!"

gabapentin pregnancy third trimester

gabapentin pregnancy study blog.dotnetnerd.dk
   
Các tin tức khác

Người dân tự nguyện dọn vỉa hề để tránh bị phạt

(272 Lượt xem)

Các quan chức APEC thảo luận về khu vực mậu dịch tự do

(290 Lượt xem)

'Moonlight' thắng giải phim hay nhất Oscar đánh bại 'La La Land "

(269 Lượt xem)

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

(286 Lượt xem)

Việt Nam hy vọng sự tham gia của Tổng thống Trump trong APEC 2017

(276 Lượt xem)

Việt Nam - ẤN Độ đàm phán mua bán tên lửa

(270 Lượt xem)

Tàu hải quân Singapore bắt đầu chuyến thăm năm ngày tới Việt Nam

(277 Lượt xem)

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẵn sàng đến thăm Việt Nam

(265 Lượt xem)

Mỹ tuần tra nhóm tàu ​​sân bay trong căng thẳng Biển Đông Việt Nam

(258 Lượt xem)

2.000 đại biểu tham dự cuộc họp quan chức cấp cao của APEC tại Nha Trang

(214 Lượt xem)

Việt Nam xác minh thông tin vụ việc về một nghi phạm nữ mang hộ chiếu Việt Nam

(225 Lượt xem)

Việt Nam, Nga tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp

(226 Lượt xem)

An toàn Facebook Kiểm tra tạo ra báo động giả ở Bangkok

(236 Lượt xem)

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đồng ý kế hoạch ngừng bắn

(254 Lượt xem)

Nga thừa nhận dùng doping trong thể thao

(280 Lượt xem)

Thỏa thuận thương mại tự do EU

(263 Lượt xem)

Hai người thiệt mạng trong vụ trật bánh tàu tại Ấn Độ

(224 Lượt xem)

Mỹ bác khẳng định không hỗ trợ IS tại Syria

(229 Lượt xem)

Cổ phiếu Toshiba giảm 20% trên cảnh báo thỏa thuận

(228 Lượt xem)

Việt Nam phá vỡ kỷ lục thế giới

(234 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

amlodipin

amlodipin sandoz open
: 26

where can i buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

seroquel vidal

seroquel compendium
: 491756
anh1anh2anh3anh4