Hỗ trợ khách hàng 24h: - 0988.184.022 - 0988.56.59.56
English
Tiếng Việt
Ngày 22/02/2019 03:24

Đảo Phú Quốc thiên đường của biển

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Với biển ngọc lam, hoàng hôn ngoạn mục và rừng nhiệt đới tươi mát, đảo Phú Quốc mang đến cho du khách một sự kết hợp tuyệt vời của cát trắng mịn màng, sự hiếu khách và các món ăn ngon. Báo cáo Bạc Xương Hiệp.
 
Sau chuyến đi gần đây của tôi đến đảo Phú Quốc ở tỉnh Kiên Giang, tôi nhận ra rằng tôi đã quá say mê các bãi biển nổi tiếng thế giới như Bali, Phuket và Maldives.
 
Phú Quốc nằm ngay trong sân sau của tôi, không xa nhà tôi ở TP.HCM, và tôi đã bỏ qua nó.
 
"Những bãi biển cát trắng và những vùng đất rộng lớn vẫn còn che giấu trong rừng nhiệt đới ẩm ướt, Phú Quốc nhanh chóng biến thành hình ảnh từ một hòn đảo hẻo lánh để thoát ra khỏi bãi biển để du khách phương Tây và du khách tìm kiếm ánh mặt trời", Lonely Planet, Cuốn sách hướng dẫn du lịch được hàng triệu người trên thế giới sử dụng.
 
"Ngoài các khu nghỉ mát lót Long Beach và sự phát triển bắt đầu ở bờ biển phía đông, vẫn còn rất nhiều chỗ để khám phá và trốn thoát".
 
Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 45 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 45 phút, rừng của hòn đảo, bãi biển cát trắng, rạn san hô và hệ thực vật và động vật đa dạng tiếp tục thu hút du khách trong và ngoài nước.
 
Hòn đảo lớn nhất trong cả nước, Phú Quốc cũng là địa điểm của một nhà tù khét tiếng được sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
 
Nhưng hãy cẩn thận. Mặc dù có một không khí thoải mái nhưng nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và đường xá đang được xây dựng với một tốc độ nhanh chóng, vì vậy hãy đến thăm ngay trước khi đám cát và người đi tìm mặt trời đến nơi.
 
Là một fan hâm mộ của đại dương, tôi không yêu gì nhiều hơn là dành cả ngày trên các bãi biển của hòn đảo, với dips thỉnh thoảng trên biển.
 
Bãi biển nào là đẹp nhất? Nếu bạn hỏi một địa phương, câu trả lời luôn là Sao Beach.
 
Đảo Phú Quốc thiên đường của biển 1
 
Bầu trời da cam: Đền Dinh Cau là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách ngắm hoàng hôn ngoạn mục của hòn đảo này. VNS Photo Bạc Xuyên Hiệp
 
Tôi đã viếng thăm nhiều bãi biển nổi tiếng ở Việt Nam, bao gồm Mỹ Khê ở Đà Nẵng, Cửa Đại ở Hội An, bờ biển Nha Trang và Mũi Né ở tỉnh Bình Thuận.
 
Nhưng đối với tôi, Sao Beach là cảnh quan tuyệt vời nhất của tất cả. Với sự phát triển liên tục của hòn đảo, tuy nhiên, bãi biển yên tĩnh này có thể không giữ được bí mật giữ gìn tốt nhất của Việt Nam lâu dài.
 
Bên cạnh những bãi biển nghỉ ngơi, nhiều điểm tham quan khác cũng có sẵn, nhưng hãy đối mặt với nó, đại dương vẫn là điểm thu hút chính và hoàng hôn ngoạn mục là giây phút gần nhất.

>>>Xem thêm:

 
Các điểm tham quan yêu thích của tôi về những cảnh hoàng hôn nổi tiếng của đảo nằm dọc theo Long Beach và những vách đá của Đền Dinh Cau, một điểm đến nổi tiếng. Ngôi đền nhỏ, nằm cách thị trấn đêm Đỉnh Cầu vài mét, được xây dựng trên một khối đá.
 
Nếu bạn lốp của bãi biển, tham quan một nhà máy nước mắm. Hòn đảo nổi tiếng trên toàn thế giới với nước sốt thơm ngon.
 
Phú Quốc được khám phá tốt nhất trên một chiếc xe máy, vì nó cho phép bạn tự do đi nơi bạn muốn. Khi bạn lái xe, tôi khuyên bạn nên tìm một bãi biển bị bỏ hoang, tìm con khỉ hoang dã nhảy từ cây này sang cây khác và ghé thăm một ngôi làng xa xôi.
 
Khả năng là vô tận, bao gồm cả thuyền kayak và lặn để ngắm nhìn các rạn san hô. Nhưng nếu bạn khám phá một mình, hãy chắc chắn rằng bạn có một bản đồ trong tay.
 
Khi nói đến ẩm thực, Phú Quốc cung cấp một loạt hải sản tươi sống tuyệt vời. Ăn tối tại chợ đêm có thể là một trải nghiệm không thể nào quên. Sau khi mặt trời lặn, tham quan chợ đêm Đinh Cầu và thưởng thức hải sản yêu thích của bạn suốt đêm.
 
Chợ mở cửa hàng ngày từ 5 giờ đến 11 giờ tối, là địa điểm mua sắm, đồ uống và hải sản tươi ngon. Đừng bỏ lỡ các món yêu thích của địa phương như nò sò, thịt sò điệp và cua xả hấp.
 
Quý khách cũng có thể ghé thăm một số điểm tham quan đáng yêu của đảo như Thác Suối Thành. Thác nước, một trong hai đảo lớn nhất trên đảo, nằm trên đường giữa Hàm Ninh và Dương Đông.
 
Đảo Phú Quốc thiên đường của biển 2
 
Cuộc sống ban đêm: Chợ Đinh Cầu là một địa điểm mua sắm, ăn uống và ăn uống hải sản tươi ngon. VNS Photo Bạc Xuyên Hiệp
 
Tốt nhất là đến thăm từ tháng 5 đến tháng 9, nhưng ngay cả trong mùa không ăn thì vẫn còn phải dừng lại. Vào cuối tuần, nó có thể bận rộn vì nhiều người dân địa phương ghé thăm công viên gần đó.
 
Để đến được thác nước, lái xe sâu hơn vào rừng khoảng 15 phút. Trên đường đi, bạn có thể dừng lại và bơi trong những dòng suối tự nhiên băng giá lạnh hoặc đi dã ngoại.
 
Ngoài các hoạt động vui chơi giải trí, bạn nên dành thời gian ghé thăm Nhà tù Cay Dua (Cây dừa) gần làng An Thới ở khu vực phía Nam của hòn đảo.
 
Ngục tù đã được sử dụng trong các cuộc chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ hai. Trong cuộc chiến tranh của Mỹ, khoảng 40.000 tù nhân chiến tranh đã bị bắt và bị tra tấn ở đó. Bạn có thể thấy các dụng cụ tra tấn, bao gồm cả "lồng hổ", trong một số doanh trại.
 
Để tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, dừng lại ở Đài tưởng niệm Chiến tranh cũng như Bảo tàng Coi Nguon, gần Long Beach. Nó mô tả lịch sử của hòn đảo cũng như hệ thực vật và động vật của nó.
 
Bảo tàng có nhà hàng, cửa hàng quà tặng và khu nghỉ mát gần đó, bao gồm bốn tầng và có mái nhà đẹp nhìn ra Dương Đông và bờ biển. Các bức tranh, hiện vật và các tác phẩm nghệ thuật khác bắt đầu từ thế kỷ 15.

Đặc sản hải sản

Trước chuyến đi, tôi được yêu cầu thử đặc sản của hòn đảo goi ca trich (salad herring), mà tôi chưa bao giờ có. Nhờ một lời giới thiệu địa phương, tôi đã biết Nguyễn Hoàng Thanh, 54 tuổi, chủ một quán ăn gia đình chuyên về món ăn.
 
Vì cá trích có thể được tìm thấy quanh năm, món ăn "luôn tươi", ông nói.
 
Thanh giải thích quá trình chuẩn bị cho tôi. Thứ nhất, quy mô của cá trích được cạo và cá rửa sạch. Sau đó thái mỏng và ướp trong nước ép vôi trong 15 phút. Sau đó, các lát được vắt khô.
 
Đảo Phú Quốc thiên đường của biển 3
 
Rustic đặc biệt: Goi ca trich (salad cá trích) là một trong những món đặc sản của Phú Quốc. Một khi được coi là một món ăn mộc mạc, nó được cung cấp bởi hầu hết các nhà hàng trên đảo. VNS Photo Bạc Xuyên Hiệp
 
Các thành phần khác bao gồm chillis, hành xào, đậu phộng và dừa khô. Các loại thảo mộc được thu thập trong rừng và giấy gạo tự chế hoàn thành bức tranh. Một hoặc hai lát cá trích, cùng với các thành phần khác, được đặt trên giấy gạo, sau đó được cuộn cẩn thận.
 
Với ý nghĩ ăn cá sống, những điều kỳ diệu của sushi dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ tôi sẽ phải giữ mũi khi tôi thử lần đầu tiên.
 
Nhưng với sự thích thú của tôi thì không có gì có mùi hôi của món ăn được phục vụ với nước mắm Phú Quốc chứa chillis, tỏi, đậu phộng nghiền, nước đường và vôi.
 
Một khi được coi là một món ăn mộc mạc, đặc sản cá trích của cá được cung cấp bởi hầu hết các nhà hàng trên đảo, và chỉ có thể trở thành một sản phẩm thương hiệu khác cho Phú Quốc.
 

Tiềm năng du lịch

Năm nay, đảo Phú Quốc hy vọng sẽ đón hơn 1,8 triệu du khách, tăng gần 26 phần trăm so với năm ngoái. Chính quyền địa phương đang nhắm mục tiêu tăng 43% số lượng khách quốc tế đến hơn 300.000 người.
 
Doanh thu du lịch cũng dự kiến ​​sẽ tăng trong năm nay lên hơn 11.15 nghìn tỷ đồng (493,4 triệu đô la Mỹ), tăng 25 phần trăm so với năm ngoái.
 
Để đạt được mục tiêu, hòn đảo này có kế hoạch tổ chức các chương trình khuyến mãi và đưa ra nhiều sản phẩm du lịch, ông Huỳnh Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết.
 
Các di tích lịch sử văn hoá và lịch sử cũng như các điểm tham quan tự nhiên và môi trường sẽ được quản lý chặt chẽ hơn.
 
Để thu hút khách du lịch, các chuyến bay đến Đà Lạt và các điểm đến quốc tế sẽ bắt đầu trong năm nay, và các lễ hội địa phương truyền thống sẽ được tổ chức quanh năm.
 
Hùng cho biết huyện cũng sẽ bắt đầu theo dõi chặt chẽ giá cả và chất lượng dịch vụ vận tải, nhà ở và dịch vụ ăn uống.
 
Trong những năm gần đây, hòn đảo đã trở thành nam châm cho các nhà phát triển bất động sản vì các chính sách thuận lợi nhằm biến hòn đảo thành "thiên đường du lịch" với 150 km đường bờ biển và rừng bao phủ 62% diện tích.
 
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng ban quản lý đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc, cho biết hòn đảo này đang tạo cho các nhà đầu tư những động lực thúc đẩy các dự án cao cấp.
 
Theo ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, có khoảng 167 trong tổng số 220 đề xuất dự án đã được cấp phép, trong đó có 30 dự án có tổng vốn đầu tư là 31 nghìn tỷ đồng (1,36 tỷ USD).
 
Năm ngoái, hòn đảo này đã đón hơn 1,45 triệu khách du lịch, tăng 63% so với năm ngoái, trong đó khách nước ngoài chiếm 38,5% đến 201,130. Họ đã chi hơn 8,92 nghìn tỷ đồng (394,35 triệu đô la).
 

Đi đến đó

Để tiếp cận hòn đảo, cách tốt nhất là bay. Vietnam Airlines, Vietjet và Jetstar đều cung cấp các chuyến bay. Trong mùa cao điểm, các chuyến bay trực tiếp có thể được lấy từ các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Rạch Giá và Đà Lạt cũng như từ Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Điển, Đan Mạch, Anh và Úc, với nhiều tuyến đường sẽ được thêm vào Sớm.
 
Khách du lịch cũng có thể đi phà từ thị xã Hà Tiên và Rạch Giá đến Phú Quốc, và một khi đã có thể đi du lịch vòng quanh đảo bằng xe đạp, xe hơi, xe Jeep, xe taxi hoặc xe máy.
 
Bãi biển, thức ăn ngon, hoàng hôn tuyệt đẹp, và nhiều hơn nữa đang chờ đón bạn!

am i pregnant online quiz

am i pregnant quiz early signs

Đắm chìm trong vẻ đẹp của hoa anh đào

(377 Lượt xem)

5.000 trẻ em học bơi miễn phí tại tp.Hồ Chí Minh

(321 Lượt xem)

Giáo viên Việt Nam hiến máu cứu sinh

(326 Lượt xem)

Hoa sữa - Nét đẹp của mùa thu Hà Nội

(754 Lượt xem)

Trở lại tuổi thơ trên đồi Suối Nghệ

(373 Lượt xem)

Bánh mì nữ hoàng của thức ăn đường phố

(375 Lượt xem)

Ngô nướng - Món ăn vặt của người Hà Nội

(323 Lượt xem)

Thưởng thức cafe trong mây

(331 Lượt xem)

Những khoảng khắc đệp trên cầu Long Biên

(355 Lượt xem)

Liên hoan ẩm thực Ý tại Hà Nội

(352 Lượt xem)

Kỹ năng ngoại ngữ của người Việt xếp thứ 29 thế giới

(316 Lượt xem)

Hướng dẫn viên người nước ngoài có thể bị cấm tại Việt Nam

(336 Lượt xem)

Khởi động chương trình Umbrella tại Đà Nẵng

(402 Lượt xem)

Dệt vải bản sắc văn hóa đẹp của người phụ nữ Thái

(398 Lượt xem)

Phim Việt Nam tại liên hoan phim quốc tế Hồng Kông

(367 Lượt xem)

Cuộc đua marathon trên đường mòn hạnh phúc

(388 Lượt xem)

Hà Nội từ chối đề nghị để xây dựng mô hình Kông tại hồ Hoàn Kiếm

(335 Lượt xem)

Ngành công nghệ ô tô Việt Nam chống lại hàng nhập khẩu giá rẻ

(397 Lượt xem)

Nhiều du khách đến tham quan đền, chùa ở An Giang

(387 Lượt xem)

Vẻ đẹp Vịnh Hạ Long từ trên cao nhìn xuống

(500 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

how long does the medical abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work click
: 9
Tổng truy cập: 540224
anh1anh2anh3anh4