Hỗ trợ khách hàng 24h: - 0988.184.022 - 0988.56.59.56
English
Tiếng Việt
Ngày 22/02/2019 03:22

Cho vay tiêu dùng có tiềm năng tăng trưởng bùng nổ ở Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Cho vay tiêu dùng có tiềm năng tăng trưởng bùng nổ ở Việt Nam

Khách hàng vay vốn tại một chi nhánh của VPBank. - Ảnh VNA / VNS

HÀ NỘI - Cho vay tiêu dùng có tiềm năng tăng trưởng bùng nổ ở Việt Nam, nhưng điều này chỉ có thể xảy ra với sự cải thiện đáng kể về sự hài lòng của khách hàng với các tổ chức tín dụng và điều kiện cho vay, theo các chuyên gia.
 
Họ nói rằng khai thác tiềm năng tăng trưởng này sẽ thúc đẩy chi tiêu quốc gia và tăng trưởng kinh tế.
 
Ông Hoàng Văn Hải, Giám đốc Trường Quản trị Kinh doanh (SBA), cho biết: "Trong thập kỷ qua, nhu cầu vay vốn không có bảo đảm của thị trường đã tăng lên để thích ứng với hiện trạng tài chính ở Việt Nam, với số lượng ngày càng tăng của người cho vay bán lẻ và cá nhân vay mượn. Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc gia, cho biết tại một cuộc họp vào tuần trước.
 
Ông cho biết tăng trưởng có thể là do điều kiện pháp lý và kinh tế xã hội thuận lợi đã thúc đẩy thay đổi thói quen thu nhập và chi tiêu.
 
Hiện tại, khoản vay tiêu dùng ở Việt Nam có giá trị từ 1 triệu đồng đến 60 triệu đồng (44,6 đô la Mỹ đến 2680 đô la). Quy trình nộp đơn và lịch trình trả nợ khá đơn giản, và tỷ lệ lãi suất là hợp lý ở mức từ 1,49% đến 1,6% / tháng, với mức lãi suất không bằng không đối với các khoản vay nhỏ.
Năm 2016, tín dụng tiêu dùng chủ yếu được sử dụng để mua hàng gia dụng và đi lại, với trọng tâm là thiết bị di động, xe cộ và máy tính cá nhân dưới 2000 đô la. Đôi khi, tùy thuộc vào lịch sử tín dụng của người đi vay, vốn được trao trực tiếp (thay vì thanh toán hóa đơn mua hàng).
 
Người tiêu dùng Việt Nam đang đạt mức chi tiêu trên thu nhập 67%, và điều này sẽ tăng lên khi nền kinh tế tăng lên.
 
Hải cho biết, Việt Nam sẽ sớm đạt được một thị trường mua sắm trị giá khoảng 15 tỷ USD mỗi năm, với 30 triệu người trong độ tuổi từ 20 đến 59.
 
Điều này có nghĩa là ngày càng có nhiều người trong nhóm thu nhập trung bình đang đòi hỏi vốn để chi tiêu trực tiếp, mà không gặp khó khăn trong việc vay ngân hàng để mua nhỏ hơn.
 
Ngành kém phát triển
 
Tuy nhiên, ngân hàng trung ương cho thấy khoản cho vay bán lẻ hiện nay vẫn chưa phát triển, với số lượng khiêm tốn của các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cũng như nhu cầu tổng thể cho các khoản vay này.
 
Ngân hàng trung ương ước tính rằng các khoản cho vay tiêu dùng chiếm từ 5 đến 10% tổng dư nợ trong nước, so với mức trung bình 40 đến 50 phần trăm ở các nước phát triển.
 
Ông Cấn Văn Lực, cố vấn cao cấp của Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, tại một hội nghị trực tuyến vào tháng 3 rằng các tổ chức tín dụng Việt Nam cho vay tiêu dùng chỉ có 1,78 tỷ USD vốn, 0,7 phần trăm tổng số của ngành tín dụng.
 
Điều này là do các tổ chức này không được phép nhận tiền gửi như các ngân hàng thương mại, phải dựa vào trái phiếu.
 
Sự thiếu vốn, cùng với sự miễn cưỡng của đa số người tiêu dùng vay mượn, đã dẫn đến lãi suất cao hơn mức trung bình của các ngân hàng thương mại khoảng 0,9 đến 1,2 phần trăm mỗi tháng, Lực nói.
 
Tuy nhiên, cho vay tiêu dùng mang lại nhiều tiềm năng, đặc biệt trong phân khúc dân cư không đủ điều kiện để vay ngân hàng. Phân khúc này có thể tiếp cận được nguồn vốn này thay vì phải vay mượn bởi các khoản vay thị trường chợ đen do cá mập vay vốn kiểm soát.
 
Mặc dù ngân hàng trung ương có thái độ tích cực về tăng trưởng trong phân khúc tín dụng này, vẫn còn những vấn đề về luật pháp cần được giải quyết.
 
Năm 2016, NHNN và Bộ Công Thương nhận được nhiều khiếu nại từ phía khách hàng.
 
Cục Quản lý Cạnh tranh (VCA) đã công bố một báo cáo năm ngoái, trong đó nêu rõ một số vấn đề chính mà người tiêu dùng phải mua đồ dùng gia đình và đồ điện tử.
 
Một khiếu nại chính từ người đi vay là việc tích lũy tính lãi suất khiến cho việc hoàn trả khoản vay không thể đứng vững trong vòng ba đến sáu tháng. Họ cũng nói rằng các tổ chức tín dụng đã không cho thấy "hành vi phong nha" trong khi cố gắng thu hồi nợ.
 
VCA đã khuyên người tiêu dùng hiểu rõ về hợp đồng cho vay trước khi ký kết và đánh giá lại lợi tức dùng một lần của mình trước khi cho vay, dù nhỏ đến đâu.
 
Trong khi đó, NHNN đã đơn giản hóa các thủ tục và tăng cường minh bạch cho các khoản cho vay tiêu dùng thông qua các Thông tư 39 và 43 ban hành lần lượt năm 2016 và 2017.
 
Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước xem khoản vay là khoản vay tiêu dùng nếu bằng đồng Việt Nam, người vay là cá nhân chứ không phải là tổ chức, mục đích của khoản vay là đáp ứng các nhu cầu chi tiêu cá nhân, và tổng số tiền vay không Vượt quá 100.000.000 (4468 USD). - VNS

am i pregnant online quiz

am i pregnant quiz early signs

Vẻ đẹp của Việt Nam qua ống kính của một người bạn Ý

(474 Lượt xem)

Điểm đến của khách du lịch trong kỳ nghỉ bốn ngày

(515 Lượt xem)

Tuần lễ văn hoá Phật giáo bắt đầu tại TP Hồ Chí Minh

(446 Lượt xem)

Nhà soạn nhạc người Anh chia sẻ bí quyết với đồng nghiệp Việt Nam

(508 Lượt xem)

Bộ phim đặc sắc cho các bé trong mùa hè này

(517 Lượt xem)

Lễ hội tôn vinh nhạc sĩ truyền thống

(448 Lượt xem)

Tràn ngập khách du lịch trên các bãi biển và điểm du lịch sinh thái

(459 Lượt xem)

Chỉ số sản xuất công nghiệp quốc gia tăng trong bốn tháng đầu năm

(485 Lượt xem)

Số doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh trong tháng tư

(510 Lượt xem)

Nhiều đô thị có những hậu quả tiêu cực đối với phát triển đô thị

(472 Lượt xem)

Sự thiếu an toàn loa động cho ngư dân đánh cá

(480 Lượt xem)

Nhu cầu và cung nhân lực tăng mạnh trong quý I

(411 Lượt xem)

98 người chết vì tai nạn trong kỳ nghỉ

(416 Lượt xem)

Các quy định mới có thể cản trở giáo dục FDI

(475 Lượt xem)

TP.HCM khuyến khích tài chính phát triển cơ sở hạ tầng

(436 Lượt xem)

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữu Việt Nam và Malaysia

(424 Lượt xem)

ASEAN kêu gọi tăng cường kết nối, vai trò toàn cầu

(468 Lượt xem)

ASEAN nên giữ vững tinh thần cộng đồng

(467 Lượt xem)

Việt Nam tăng cường thành công hội nghị thượng đỉnh ngoại giao

(428 Lượt xem)

Nghệ sĩ cải lương Thanh Sang qua đời ở tuổi 74

(398 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

how long does the medical abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work click
: 8
Tổng truy cập: 540223
anh1anh2anh3anh4