Hỗ trợ khách hàng 24h: - 0988.184.022 - 0988.56.59.56
English
Tiếng Việt
Ngày 22/02/2019 02:32

Các quan chức APEC thảo luận về khu vực mậu dịch tự do

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Các quan chức APEC thảo luận về khu vực mậu dịch tự do
 
Quan chức cấp cao từ các nền kinh tế APEC, cũng như các chuyên gia và học giả đã thảo luận về khả năng thiết lập một khu vực thương mại tự do của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) cùng với những tác động tiềm năng và những khó khăn phải đối mặt với quá trình của nó. - TTXVN / VNS Ảnh Doãn Tấn

KHÁNH HÒA - các quan chức cấp cao từ các nền kinh tế APEC, cũng như các chuyên gia và học giả đã thảo luận về khả năng thiết lập một khu vực thương mại tự do của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) cùng với những tác động tiềm năng và những khó khăn phải đối mặt với quá trình của nó. 

Hội thảo về thực hiện FTAAP được tổ chức tại Nha Trang, ở tỉnh miền trung nam Khánh Hòa, vào thứ bảy như một phần của hoạt động xung quanh hội đầu tiên quan chức cao cấp APEC (SOM1) và các cuộc đàm phán liên quan. 

Các FTAAP lần đầu tiên được đề cập trong báo cáo kết quả của Hội nghị các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC tại Hà Nội vào năm 2006. Năm ngoái, các nhà lãnh đạo APEC công bố Tuyên bố Lima về FTAAP, trong đó nhấn mạnh vai trò của APEC trong việc đề xuất các nội dung liên quan đến một khu vực thương mại tự do như vậy với nhằm từng bước thực hiện các ý tưởng. 

Ngoài ra hội thảo, các cuộc họp đã được tổ chức trong ngày chín ủy ban và các nhóm làm việc, cụ thể là Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Ủy ban Kinh tế (EC), Đối tác Chính sách về an ninh lương thực (PPFS), đại dương và các nhóm công tác nghề cá (OFWG ), Nhóm công tác du lịch (TWG), thương mại điện tử Nhóm chỉ đạo (ECSG), Liên minh Kết nối chuỗi cung ứng (A2C2), chính sách cạnh tranh và Law Group (CPLG) và tiếp cận thị trường Group (MAG). 

Cuộc họp PPFS nhìn vào thực hiện chiến lược dài hạn, bao gồm khuôn khổ APEC chiến lược về phát triển nông thôn-thành thị để tăng cường an ninh lương thực và chất lượng tăng trưởng, và chương trình của APEC về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. 
Thiết kế website học tiếng anh
Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách sạn
Thiết kế website đào tạo trực tuyến

Các đại biểu cũng đã cho ý kiến ​​vào báo cáo kết APEC dự kiến ​​sẽ được thảo luận tại cuộc đối thoại cấp cao về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu dự kiến ​​cho Cần Thơ tại Việt Nam vào tháng Tám. 

Trong khi đó, các thành viên OFWG tranh luận một kế hoạch làm việc cho năm 2017 và xem xét các hoạt động hợp tác liên quan đến biển và đại dương gần đây. Họ cũng được cập nhật mỗi khác về tiến độ của một số sáng kiến, trong đó có việc tăng cường năng lực để đối phó với sự lãng phí hàng hải và việc xây dựng một bộ công cụ để đo lường rủi ro sinh thái do biến đổi khí hậu đến tài nguyên thủy sản, cũng như khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc bảo vệ môi trường biển, nghề cá bền vững và sinh kế. 

Đồng thời, các MAG phê duyệt các chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo của họ dự kiến ​​cho tháng tám như là một phần của SOM thứ ba và các cuộc họp liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong khuôn khổ cuộc họp EC, những người bạn của Chủ tịch về tăng cường cơ sở hạ tầng pháp lý kinh tế tập trung vào các dự án để củng cố các cơ sở pháp lý kinh tế khu vực, bao gồm cả khả năng xây dựng một khuôn khổ hợp tác APEC về việc giải quyết cuộc xung đột trực tuyến trong giao dịch vi mô, nhỏ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vào ngày, Nhóm công tác du lịch (TWG), thương mại điện tử Nhóm chỉ đạo (ECSG), Liên minh Supply Chain Connectivity (A2C2) triệu tập cuộc họp cuối cùng của họ, với các dự án hợp tác xem xét và sáng kiến ​​mới được. 

Nhóm công tác nhất trí về việc tổ chức một hội nghị bàn tròn về chính sách cấp cao về du lịch bền vững tại thành phố Hạ Long trong tháng Sáu, trong khi ECSG nghe báo cáo của một số nền kinh tế và các tổ chức quốc tế về xu hướng phát triển của thương mại điện tử. 

Đoàn Việt Nam tiếp tục cho thấy hiệu suất mạnh mẽ với các đề xuất về kế hoạch hành động để thực hiện khung chiến lược của APEC về phát triển nông thôn-thành thị để tăng cường an ninh lương thực và chất lượng tăng trưởng, và chương trình của APEC về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. 

Các quan chức Việt Nam cũng đóng góp ý kiến ​​để hướng dẫn của APEC về thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững giữa biến đổi khí hậu và các khung về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử qua biên giới.

Sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản

Sử dụng bền vững và phát triển nguồn lợi thủy sản ở châu Á-Thái Bình Dương là một trong những ưu tiên trong ngành thủy sản APEC hợp tác được nhấn mạnh tại cuộc họp APEC Đại dương và Thủy sản làm việc nhóm (OFWG) ở Nha Trang vào cùng một ngày. 

Hội nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng ven biển chống lại các thảm họa tự nhiên, điều kiện khí hậu khắc nghiệt và sự phát triển tự nhiên phức tạp. 

Sử dụng và phát triển nguồn lợi thủy sản và sinh kế đảm bảo cho các cộng đồng ven biển bền vững cũng là những ưu tiên cho Việt Nam, cho biết Trần Đình Luận, Phó cục trưởng Tổng cục Thủy sản, một người đại diện Việt Nam tại cuộc họp OFWG. 

Ông lưu ý rằng ngành thủy sản của Việt Nam đang hoạt động trên một quy mô nhỏ hơn và ít hiện đại so với các nước khác trên thế giới, và thêm rằng chính sách Việt Nam đã thực hiện để đảm bảo sinh kế bền vững cho ngư dân đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế ở các địa phương cũng khi đất nước. 

Trong khi đó, Toshihiko Horiuchi từ Nhật Bản cho biết rằng nó là rất quan trọng để nâng cao năng lực trong việc hỗ trợ ngư dân và phụ nữ ở các vùng ven biển cũng như các cộng đồng nghề cá của các nền kinh tế thành viên APEC. 

Ông nhấn mạnh sự cần thiết để giúp thị trường tiếp cận các ngư dân và cải thiện chất lượng sản phẩm của họ cũng như khai thác nguồn tài nguyên biển một cách bền vững. 

Ông cho rằng các nền kinh tế APEC cần tăng cường vai trò của các chính phủ và cộng đồng địa phương trong việc quản lý các vùng biển, đảm bảo khai thác bền vững. Các ứng dụng khoa học và công nghệ cũng sẽ giúp tăng năng suất và đảm bảo khai thác bền vững, ông nói thêm. 

Trong cuộc họp, các phái đoàn Nhật Bản đề xuất các biện pháp khác nhau để phát triển nghề cá và khuyến khích các nền kinh tế APEC để xây dựng các chính sách về thủy sản. - VNS.

am i pregnant online quiz

am i pregnant quiz early signs

Người dân tự nguyện dọn vỉa hề để tránh bị phạt

(373 Lượt xem)

'Moonlight' thắng giải phim hay nhất Oscar đánh bại 'La La Land "

(361 Lượt xem)

Đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

(397 Lượt xem)

Việt Nam hy vọng sự tham gia của Tổng thống Trump trong APEC 2017

(383 Lượt xem)

Việt Nam - ẤN Độ đàm phán mua bán tên lửa

(373 Lượt xem)

Tàu hải quân Singapore bắt đầu chuyến thăm năm ngày tới Việt Nam

(390 Lượt xem)

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẵn sàng đến thăm Việt Nam

(447 Lượt xem)

Mỹ tuần tra nhóm tàu ​​sân bay trong căng thẳng Biển Đông Việt Nam

(353 Lượt xem)

2.000 đại biểu tham dự cuộc họp quan chức cấp cao của APEC tại Nha Trang

(286 Lượt xem)

Việt Nam xác minh thông tin vụ việc về một nghi phạm nữ mang hộ chiếu Việt Nam

(310 Lượt xem)

Việt Nam, Nga tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp

(326 Lượt xem)

An toàn Facebook Kiểm tra tạo ra báo động giả ở Bangkok

(354 Lượt xem)

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đồng ý kế hoạch ngừng bắn

(378 Lượt xem)

Nga thừa nhận dùng doping trong thể thao

(372 Lượt xem)

Thỏa thuận thương mại tự do EU

(362 Lượt xem)

Hai người thiệt mạng trong vụ trật bánh tàu tại Ấn Độ

(304 Lượt xem)

Mỹ bác khẳng định không hỗ trợ IS tại Syria

(313 Lượt xem)

Cổ phiếu Toshiba giảm 20% trên cảnh báo thỏa thuận

(316 Lượt xem)

Việt Nam phá vỡ kỷ lục thế giới

(313 Lượt xem)

Hàng tỷ côn trùng du cư qua miền Nam nước Anh

(308 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

how long does the medical abortion pill take to work

how long does the abortion pill take to work click
: 6
Tổng truy cập: 540173
anh1anh2anh3anh4