Hỗ trợ khách hàng 24h:0988.184.022 - 0988.56.59.56 - 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
English
Tiếng Việt
Ngày 21/07/2018 10:58

Buôn bán gia cầm không kiểm soát gia tăng cúm gia cầm

Cập nhật:
Lượt xem:
vv9v8v09fq:ITEMS:3;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;54;60;82;83;105;143;144;145;146;154;155;156;157;163;171;172;173;174;179;180;181;221;222;225;228;229;231;232;233;234;235;236;237;238;239;244;253;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;338;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;373;374;375;376;377;378;379;380;381;382;383;384;394;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;431;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;447;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;568;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;654;655;656;657;658;659;660;661;662;663;664;665;666;667;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;816;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;983;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1042;1043;1044;1045;1046;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1143;1144;1145;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1193;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1238;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1262;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020
Buôn bán gia cầm không kiểm soát gia tăng cúm gia cầm

Hàng tấn gia cầm bị buôn bán bất hợp pháp và giết mổ hàng ngày trên thị trường Hà Nội làm tăng mối quan tâm của công chúng đối với sự lây lan của dịch cúm gia cầm ở thủ đô. - Ảnh vipa.org.vn

HÀ NỘI - Hàng tấn gia cầm bị buôn bán bất hợp pháp và giết mổ hàng ngày trên thị trường Hà Nội làm tăng mối quan tâm của công chúng đối với sự lây lan của dịch cúm gia cầm ở thủ đô.
 
Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết mặc dù dịch cúm gia cầm vẫn chưa được ghi nhận ở thành phố nhưng có nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt khi dịch xảy ra ở các tỉnh lân cận Nam Định và Bắc Ninh.
 
Hơn nữa, Bộ Y Tế cho hay, từ 1-7% gia cầm khỏe mạnh mang virus A / H5N1 và A / H5N6. Thị trường tạm thời là một trong những nơi có nguy cơ lây lan của virut.
 
Ông Bùi Đắc Hải, Phó Cục trưởng Cục Thú y ở quận Gò Trì, nói rằng việc giết mổ ở các thị trường chắc chắn không ngăn cản được sự lây lan của dịch bệnh.
 
Trạm đã kiểm tra thường xuyên người bán gia cầm và nhắc nhở họ về nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, ông nói, cần phải có sự giúp đỡ của các cơ quan có thẩm quyền của thành phố để giám sát có hiệu quả.
 
Tại chợ Thạch Bích tạm thời trên quốc lộ 21B ở huyện Thanh Oai, khoảng 10 hộ gia đình bán gia cầm sống và một số còn giết mổ gia cầm ngay tại chỗ để phục vụ nhu cầu của khách hàng.
 
Một người bán gia cầm chỉ xác định khi Thanh nói chuyện với báo Kinh tế và Đô thị (Kinh tế và Đô thị), mặc dù nhu cầu về vịt và gà đã giảm vì lo ngại dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở các vùng khác của Việt Nam, Có thể bán khoảng 50 con gà và vịt mỗi ngày.
"Tôi chủ yếu mua và bán lại gà, vịt bán ở chợ bán buôn, vì vậy người tiêu dùng không cần phải lo lắng về gia cầm bệnh", bà nói.
 
Ở chợ Chợ Sơn ở huyện Mỹ Mỹ, khu vực riêng biệt đã được giao cho buôn bán gia cầm, nhưng không đáp ứng các quy định về an toàn và vệ sinh. Khu vực này bẩn. Gà và vịt bị khóa trong một cái lồng lớn. Một nồi nước sôi đã được sử dụng để giết mổ gia cầm, và những người giết mổ không đeo găng tay.
 
Hạnh, một người bán gia cầm, cho biết cô không đeo găng tay khi giết gia cầm. Cô thừa nhận rằng đôi khi gia cầm, cũng như những người bán hàng khác ', đã bị ốm. Hầu hết đã được mua ở các chợ gần đó, như Chợ Gốt ở làng Đông Sơn và chợ Gốm ở xã Hữu Văn, bà nói thêm.
 
Hiện tại, có hơn 400 thị trường trong thành phố, trong đó có hai thị trường gia cầm chính là Hà Vỹ ở huyện Thường Tín và Bắc Thăng Long ở Đông Anh. Riêng ở Hà Vỹ, mỗi ngày 15-17 tấn gia cầm sống được vận chuyển từ các tỉnh khác ra thị trường.
 
Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chi cục Thú y thành phố thừa nhận rằng các cơ quan có thẩm quyền, chính quyền địa phương và các lực lượng thú y không thể kiềm chế được tất cả các vụ giết mổ tại các chợ địa phương vì nhiều thương lái hoạt động trên quy mô nhỏ và liên tục tránh Thanh tra.
 
Ngoài ra, mức phạt đối với những người vi phạm từ 2-3-300 đồng / kg là nhẹ và việc thi hành còn lỏng lẻo.
 
Ông Sơn cho biết, tiểu ban đã đề nghị các trạm thú y của huyện tập trung hơn nữa vào công tác phòng chống cúm gia cầm. Khuyến khích người dân thông báo ngay cho ban quản lý thị trường gia cầm mà không có ranh giới rõ ràng được vận chuyển vào địa phương.
 
Chi cục cũng tổ chức khử trùng các thị trường.
 
Ông nói thêm rằng Bộ Công thương đang lấy ý kiến ​​về dự thảo quy định của mình về thị trường lương thực. Kinh doanh gia súc, gia cầm sống, và các hoạt động giết mổ trên thị trường, sẽ bị cấm hoàn toàn theo các quy định mới. - VNS

gabapentin pregnancy third trimester

gabapentin pregnancy study blog.dotnetnerd.dk
   
Các tin tức khác

Tràn ngập khách du lịch trên các bãi biển và điểm du lịch sinh thái

(347 Lượt xem)

Lễ hội tôn vinh nhạc sĩ truyền thống

(338 Lượt xem)

Cho vay tiêu dùng có tiềm năng tăng trưởng bùng nổ ở Việt Nam

(392 Lượt xem)

Bộ phim đặc sắc cho các bé trong mùa hè này

(389 Lượt xem)

Nhà soạn nhạc người Anh chia sẻ bí quyết với đồng nghiệp Việt Nam

(383 Lượt xem)

Tuần lễ văn hoá Phật giáo bắt đầu tại TP Hồ Chí Minh

(336 Lượt xem)

Điểm đến của khách du lịch trong kỳ nghỉ bốn ngày

(382 Lượt xem)

Vẻ đẹp của Việt Nam qua ống kính của một người bạn Ý

(369 Lượt xem)

Chỉ số sản xuất công nghiệp quốc gia tăng trong bốn tháng đầu năm

(362 Lượt xem)

Số doanh nghiệp mới thành lập tăng mạnh trong tháng tư

(381 Lượt xem)

Nhiều đô thị có những hậu quả tiêu cực đối với phát triển đô thị

(351 Lượt xem)

Sự thiếu an toàn loa động cho ngư dân đánh cá

(341 Lượt xem)

Nhu cầu và cung nhân lực tăng mạnh trong quý I

(320 Lượt xem)

98 người chết vì tai nạn trong kỳ nghỉ

(314 Lượt xem)

Các quy định mới có thể cản trở giáo dục FDI

(351 Lượt xem)

TP.HCM khuyến khích tài chính phát triển cơ sở hạ tầng

(333 Lượt xem)

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữu Việt Nam và Malaysia

(337 Lượt xem)

ASEAN kêu gọi tăng cường kết nối, vai trò toàn cầu

(342 Lượt xem)

ASEAN nên giữ vững tinh thần cộng đồng

(338 Lượt xem)

Việt Nam tăng cường thành công hội nghị thượng đỉnh ngoại giao

(326 Lượt xem)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TẤT THÀNH
Văn phòng: phòng 3203, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56

Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: www.tatthanh.info

amlodipin

amlodipin sandoz open
: 13

where can i buy abortion pill online

can i buy the abortion pill over the counter

seroquel vidal

seroquel compendium
: 491703
anh1anh2anh3anh4